အံၣ်ဘရၣ်ဟ့ၤ (Ibrahim) အိၣ်ဟဲဝဲလၢအဲးဖရ့းကၣ်မုၢ်နုာ် ဒီးဆူ ကီၢ်အံးတလံၣ်န့ၣ် အသးအိၣ်ဒံးဒၣ် တဆံခံနံၣ်, ဒီးကတိၤပှၤအကျိာ်တဘၣ် လၢအုးတုးအးတးအပူၤ ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးသပှၢ်ပှၢ် ဒီးတူၢ်ဘၣ် ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး ခီဖျိပှၤလၢအထီဒါ ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲ, ဒီးဟဲနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ အပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ်အံၤ ဆိကတီၢ်ကွံာ် ပှၤသးစၢ် လၢအဂုာ်ကျဲးစၢၤမၤတၢ်တဂၤအံၤ တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ, ဖဲအသးအိၣ်ခံဆံဘျဲၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်, သူၣ်ထီၣ်ဝဲ ကိၣ်ပံၣ်စၢ် (Pizza) အကျး ဖဲဝ့ၢ် ထရဲၤထိၣ် (Trento), ကီၢ်အံးတလံၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဆံးဖိအံၤ မၤနၢၤပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီတဖၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပံၣ်စၢ် အကျး အဂ့ၤကတၢၢ် ယဲၢ်ဆံအကျါန့ၣ်လီၤ.

တုၤဃီၤအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ဒီးအဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲ ဒ်သိးကမၤစၢၤ ဒုးအီၣ် ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလၢကျဲခိၣ်တဖၣ် လၢကီၢ်အံးတလံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲစးထီၣ်မၤ ပံၣ်စၢ် အတၢ်အဲၣ်မၤစၢၤ “pizza charity” တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ခီဖျိမၤလဲၢ်ထီၣ် ပှၤန့ၣ်ပဲၣ်ဖိတဖၣ် (Neapolitan) အလုၢ်လၢ်- လၢအမ့ၢ် ပှၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ် ပှ့ၤအါထီၣ် ခီဖံၣ်တခွး လၢပှၤလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးမၤဝဲဒ်န့ၣ်အသိး လၢအကိၣ်ပံၣ်စၢ်ကျးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဖိသၣ်အိၣ်ဟဲလၢထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်, လၢကမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢအပူၤကွံာ် တၢ်ပာ်သး တတီတလိၤတဖၣ်, ဒီးအသုတတ့ၢ်စၢ်လီၤ အဂံၢ်အဘါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်မၤတၢ်လၢတၢ်သးစွံကတုၤ ဒ်သိးအံၤန့ၣ်, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ တၢ်မၢဖိ စီၤပီလူးသိၣ်လိ ပှၤကလၤတံဖိတဖၣ်, ဒ်သိးကမၤဂ့ၤတၢ်တပယူၢ်ဃီဆူပှၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ကလၤ ၆:၉ အပူၤ “ပမၤတၢ်ဂ့ၤန့ၣ်, မ်ပသုတလီၤဘှံးလီၤတီၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမ့ၢ်တလီၤဘှံးဘၣ်ဒီး တုၤအမုၢ်အလါဘၣ်ဒီး, ပကူးတၢ် န့ၣ်လီၤ.” အဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ် စီၤပီလူးစံးကဒီးဝဲလၢ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဖဲပအိၣ်ဒီးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, မ်ပမၤဂ့ၤတၢ် လၢပှၤကညီကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အါတက့ၢ် လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အဟံၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဖိ အံၣ်ဘရၣ်ဟ့ၤ, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကွၢ်တလိၤ, ပှၤတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး, ဒီးကျိာ်တၢ်ကတိၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂ့ၤအဘၣ်လၢ တၢ်မၤဂ့ၤတၢ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်ကဲထီၣ် “တိၤတဘိ”လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သး န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပသးသဟီၣ် ဒ်တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤမၤတၢ်လၢ တၢ်သးစွံဒ်သိးအံၤန့ၣ်, ပဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဆၢဂ့ၤကတီၢ်ဘၣ်လၢ ပကမၤဂ့ၤတၢ်သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးဒီး, ဒ်ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်, ခီဖျိပတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး တပယူၢ်ဃီအပူၤအဃိ ကစၢ်ယွၤကဒိးန့ၢ် တၢ်လၤကပီၤန့ၣ်လီၤ.