ၦၤဆါ ‘တၢ်အီၣ်-အီၣ်ဘၣ်လၢအချ့’ အကျး ၦၤမၤတၢ်ဖိ ကဲၣ်ဘ့ၣ်ဖီး(Kevin Ford)န့ၣ် လၢ ၂၇ နံၣ် အတီၢ်ပူၤ မၤတၢ်မၤ တလီၤဟိနီတသီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် (video) အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဘၣ်ဃးဒီး အဝဲအတၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီးစံးဘျုးဝဲ လၢအဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ အမၤတၢ်နံၣ် လၢအဆံတဖၣ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်ဝံၤဒီး ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢအကထိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဒ်သိးကဒုးနဲၣ် တၢ်သးအိၣ်ဘၣ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတနွံဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဃုစ့တၢ်မၤဘူၣ်ထီၣ်ဘး ဒီလၣ် ၂၅ဝ,ဝဝဝ န့ၣ်ဒီး အဝဲစံး “တၢ်အံၤမၤသးဒ်တၢ်မံမီၢ်, တၢ်မံမီၢ် လၢအလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဝဲတမံၤ” န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤလၢဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဂၤ လၢအဒိးန့ၢ် တၢ်သးကညီၤ လၢအတလၢကွံာ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢဘၤဘူၤလိၣ်စီၤပၤ အတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, ဒီးဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ်သဘျ့န့ၣ် အဝဲဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒုးဃာ်အီၤ သၢဆံနွံနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယံး ၅၂:၃၁-၃၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤမၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်အီၤ လၢဃိာ်ပူၤလီၤ. အဝဲကတိၤတၢ်မုာ်မုာ်ဒီးအီၤ ယပာ်အလီၢ်ပစိာ်ထီန့ၢ် စီၤပၤတဖၣ်အလီၢ်ပစိာ် လၢအအိၣ်ဒီးအီၤလၢဘၤဘူၤလိၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ”. စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလီၢ်လၤအသီ, တၢ်ကူတၢ်သိးအသီတဖၣ်, ဒီးတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ် အသီန့ၣ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်မူအသီအဂီၢ် ဘၤဘူၤလိၣ်စီၤပၤ ဟ့ၣ်လီၤဝဲကျိၣ်စ့တဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဟဲကဲထီၣ်လၢနီၢ်သးတကပၤ ၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သံ, ဒီးအတၢ်ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, မ့တမ့ၢ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤ အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤဒၣ်ဝဲန့ၣ်, ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤဖးဒီး ကစၢ်ယွၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ် လၢတၢ်ခံးဒီးတၢ်သံ ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်လၢ တၢ်ကပီၤ ဒီးတၢ်မူအပူၤ, ဒီးမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် လၢအတလၢကွံာ်တၢ်အဃိ အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်ဆှၢနုာ်ဆူ ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤန့ၣ်လီၤ.