လၢအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်န့ၣ်, ဖဲကီၢ်စပ့ၣ်မုၢ်နုာ်ကလံၤစိးလီၢ်ကဝီၤအပူၤ, လ့ၣ်မ့ၣ်အူတခိၣ် လၢအတီၣ်ဆှၢအဂၤ (၂၁၈) ဂၤန့ၣ် အကျဲတလံာ် ဒီးပှၤသံ ၇၉ ဂၤဒီး ပှၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ၆၆ ဂၤ န့ၣ်, ပှၤဘၣ်ဆှၢဆူတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤအသးသတူၢ်ကလာ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤလၢအနီၣ်လ့ၣ်မ့ၣ်အူတဂၤ စံးကတိၤပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤတသ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, ဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် တၢ်မၤနီၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၢ်မူလၢအဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ် မၤနီၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါဝဲ တချုးလဲၤတုၤ ကျဲက့ၣ် လၢ တၢ်ဘၣ်ယိာ်အအိၣ်အလီၢ်န့ၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူအတၢ်လဲၤ ချ့ကဲာ်ဆိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူတၢ်လဲၤအချ့န့ၣ် မ့ၢ်လၢ တၢ်ကဒီသဒၢ ပှၤအသးမူလၢ အဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စပ့ၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူခီပနံၣ်အပူၤ ပှၤနီၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူ အတၢ်လဲၤခီဖျိ အနံၣ် ၃၀ တဂၤအံၤ မ့ၢ်လၢတနၣ်ဃုာ် တၢ်ပာ်ပနီၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူ အတၢ်လဲၤတၢ်ချ့အဃိဒီး ပှၤအါဂၤအသးသမူလီၤမၢ်ကွံာ်ဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ် ၅ မိၤရှ့ ၅ အပူၤ, စီၤမိၤရှ့ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢယွၤမၤဝဲဒၣ်လၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃ အပူၤ စီၤမိၤရှ့ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစၢသွဲၣ်အသီတဖၣ် ဒ်သိးကပာ်ဝဲ ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤဒီး အဝဲသ့ၣ်ဒီး, အဆၢဖိ ၇-၂၁ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤမိၤရှ့ဖးဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်မၤလိာ် အထံၣ် ၁၀ န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်ပာ်ဖျါကဒါက့ၤ တၢ်မၤလိာ်တဖၣ်ဒီး ဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ ပှၤလၢညါတစိၤ အတၢ်တဒိကနၣ်တၢ်အဂ့ၢ်ဝံၤ, စီၤမိၤရှ့ ကွဲမုာ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဒ်သိးကပာ်ကဲ ပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤ ဆီၣ်လီၤအသး, ဒီးဆိကမိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၣ် ကျဲလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးအသုတမၤဟးဂီၤလီၤက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူမ့ၢ်ဂ့ၤဒီး ပှၤဂၤအတၢ်အိၣ်မူမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လဲၤကပာ် ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢာ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤ.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဒ်ကစၢ်ယွၤနဲၣ်ဆှၢပှၤအသိး, မ်ပကပျဲယွၤအကလုၢ်အကထါ ကဲထီၣ် ပတၢ်မုာ်လၤသးခု, ပပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်, ဒီးတၢ်လၢအဒီသဒၢ ပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီး ဒ်သးစီဆှံနဲၣ်ဆှၢပှၤအသိး, ပကလဲၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအကျဲဧိၤကပူၤဧိၤ, လၢအတၢ်ဒီသဒၢပှၤ လၢအတၢ်ကူၣ်သ့အပူၤဒီး, ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ ပနီၢ်ခိနီၢ်သးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဆူ ကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.