ပှၤကွဲးလံာ် စကီးမ့းနဲး (Scot McKnight) ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဝဲ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအကိးဝဲ “တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အပှဲၤဒီးသးစီဆှံ” ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တီၤထီကၠိအခါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢသးစၢ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတခါန့ၣ်, ပှၤကတိၤလီၤတၢ်တဂၤ တၤအီၤလၢ အကဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤခရံာ် လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဆူသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်, အဝဲဆ့ၣ်နီၤလၢ သ့ၣ်တထူၣ်အဖီလာ် ဒီးဘါထုကဖၣ်ဝဲ, “ပၢ်ဧၢ, ပျၢ်လၢ်ဘၣ် ယတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်တက့ၢ်. ဒီးသးစီဆှံဧၢ, ဟဲနုာ်ဒီး မၤပှဲၤယၤတက့ၢ်”. အဝဲစံးဝဲ တၢ်အသဟီၣ်ဆူၣ်ဒိၣ်မးတမံၤ မၤအသးန့ၣ်လီၤ. “စးထီၣ်အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, ယတၢ်အိၣ်မူ လီၤဆီထီၣ် လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လီၤ. တမ့ၢ်တၢ်လၢ အလၢအပှဲၤဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် လီၤဆီဝဲလီၤ”. သတူၢ်ကလာ်အသးဆၢဖး လံာ်စီဆှံ, ဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဆၢထံၣ်လိာ်သးဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်, ဒီးမၤယွၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤ တချုးလဲၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ် န့ၣ်, ကစၢ်တဲဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ်ဒ်အံၤ, “ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ် အိၣ်ခိးသုဝဲ တုၤသုန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤ လၢယစံးဘၣ်တ့ၢ်သုလၢ ယပၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လၢအကဟ့ၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်” (မၤတၢ် ၁:၄ ခ့ခါ). အဝဲသ့ၣ် က “ ဒိးန့ၢ်တၢ်အစိအကမီၤ” ဒီးကဲထီၣ် အ“ပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လၢယရူၤရှလ့ၣ်, ဒီးကီၢ်ယူဒၤဒီကီၢ်ညါ, ဒီးရှၤမရံ, ဒီးပၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ”(:၈). ယွၤဟ့ၣ်လီၤ သးမုာ်စီဆှံ လၢကအိၣ်ဆိးလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိကိးဂၤဒဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မၤအသးအဆိကတၢၢ်တဘျီ ဖဲဘူၣ်ယဲၢ်ဆံအမုၢ်နံၤ န့ၣ်လီၤ (ကွၢ် ဖဲ လံာ်မၤတၢ် ၂). မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, တၢ်အံၤမၤအသးတဘျီလၢ်လၢ် ဖဲပှၤတဂၤဂၤ စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်အခါ န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအသးစီဆှံ မၤပှဲၤဒံးစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအနာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး, ခီဖျိ သးစီဆှံအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်, ပသကဲာ်ပဝးဒီး ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတဖၣ် လဲလိာ်ကွံာ်, ဒီးပသၣ်ထီၣ် သးအတၤသၣ်န့ၣ်လီၤ (ကလၤ ၅:၂၂-၂၃). မ်ပစံးထီၣ်ပတြၢၤ ဒီးစံးဘျုးယွၤ လၢအမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ဒုးထံၣ်က့ၤ ပတၢ်ကမၣ်, မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤ, ဒီးအဲၣ်ပှၤအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.