လၢယသိလ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကတိၤလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် “သ့စီယၤ”န့ၣ် တဘၣ် တၢ်ကွဲးဃာ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ပကဘၣ် သ့စီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယလဲၤနီၣ်ယသိလ့ၣ်ဆူ ပှၤသ့စီသိလ့ၣ်အလီၢ် ဒီးဖဲန့ၣ် ပှၤနီသိလ့ၣ်အဂၤတဖၣ် စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးကသ့စီတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်လၢ ကျဲလိၤ မ့ၢ်လၢ ဘှ့ၣ်ပစီလီၤဒီး လုၢ်ဘၢတၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်အိၣ်ခိးတၢ်အကျိၤန့ၣ် ထီဒိၣ်မးဒီး တၢ်မၤကဆှီသိလ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယံာ်ဝဲဃၢဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်န့ၣ်အဘျုးအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ တၢ်သ့စီသိလ့ၣ် အတၢ်မၤယံာ်ဝဲဃၢဝဲအဃိ လၢတၢ်သ့စီယသိလ့ၣ်အဂီၢ် ယတဟ့ၣ်ဘၣ်အဘူးအလဲန့ၣ်ဘၣ်. ဒီးယဟဲနီၣ်က့ၤ ယသိလ့ၣ်လၢ အကဆှဲကဆှီန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိလၢ ပှၤဂၤအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအပူၤ, တၢ်ဘၣ်မၤကဆှီထီၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်လီၤလၢ်ပှၤတၢ်ပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် ခီဖျိလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဒိးသံအသးဒီးအတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အမူးန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်အဃိ မ့ၢ်မတၤတဂၤ ကစံးဝဲဒၣ်လၢ တလိၣ်လၢ ပကမၤကဆှဲကဆှီ ပသးဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်. ဖဲပဘၣ်အၢဘၣ်သီ ခီဖျိလၢ ပသးတၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပမၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပဆိကမိၣ်မၤဒၣ်ထဲလၢ ပဂီၢ်အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါ ပကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤအဂီၢ် အဆၢကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဂုာ်ဆူၣ်န့ၢ် ပတၢ်အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိး ဒီးကစၢ်ယွၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁ မ့ၢ်ထါလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် စီၤဒၤဝံး အတၢ်ကိးပသူထီၣ် တၢ်အထါ, ဖဲတၢ်လ့ပစီလုာ်ဘၢမၤနၢၤအီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထံၣ်လိာ်သးဒီး နီၢ်သးအပှၤနဲၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ် (ကွၢ် ၂ ရှမူၤ ၁၂), စီၤဒၤဝံးဃ့ထုကဖၣ် “သ့စီၤယၤ”အတၢ်ထုကဖၣ်, ဖျါဖဲ စံး ၅၁:၇ အပူၤ “မၤကဆှီယၤလၢ ကဖျီၣ်အ့စိးတက့ၢ်, ဒီးယကကဆှီထီၣ်လီၤ. သ့စီၤယၤတက့ၢ် ဒီးယကဝါန့ၢ် မူခိၣ်ဖီတက့ၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နသးတူၢ်ဘၣ်လၢ နတကဆှီဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ဧါ. လဲၤဆူကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်ကတိၤလၢ ၁ ယိၤ ၁:၉ အတၢ်ပာ်ဖျါ “ပမ့ၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤ ပတၢ်ဒဲဘးဒီးအဝဲဒၣ်အကလုၢ်တီၤ, ဒီးတီဝဲလိၤဝဲ ဒ်သိးအကပျၢ်ကွံာ် ပတၢ်ဒဲးဘး ဒီးသ့စီကွံာ် ပှၤလၢ ကယဲၢ်တၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လီၤ”န့ၣ်တက့ၢ်.