လၢပှၤတဝၢပူၤ ဂ့ၢ်ဝီတဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢထီၣ်တၢလီၤ, တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုး ဒီးတၢ်တမုာ်တလၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိး ကၠ့ၣ်မံၣ်(Jimmy) အသုတလဲၤဆူ ထံကီၢ်အဖှီၣ်ယာ် ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, လၢအကလဲၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် အနီၢ်ဒီမိၤဝၤခံဂၤအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢထးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တြီအီၤတန့ၢ်ဘၣ်. တဘျီဘၣ်တဘျီ လီလံာ်ပရၢလၢ ကၠ့ၣ်မံၣ်ဆှၢလီၤဆူပအိၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. “Okay, တံၤသကိးသ့ၣ်ဧၢ, ပကထုကဖၣ်သကိးတက့ၢ်. ပသိလ့ၣ်အစဲးခိၣ်ဃံကိၢ်ကဲၤထီၣ် အဘျီတဆံဘျဲၣ်လၢ ခံနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပလဲၤတုၤဒံးဒၣ် အမံးလာ်တဆံန့ၣ်လီၤ”. မ့ၢ်လၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတံာ်တာ်အဃိ, ဒီးတချုးလၢဖးဖီမုၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲလဲၤတုၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢ ကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဂီၢ်, ဖဲန့ၣ် ပှၤဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်အီၤ ယဲၢ်နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် တၢ်ပရၢဟဲတုၤဒီး ဖျါလၢ အသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. ပရ့လိာ်မုာ်လိာ်သး အဂ့ၤကတၢၢ် ဒီးပှၤတဆံခံဂၤ ဟဲထီၣ်ဆူ တၢ်မဲာ်ညါ ဒ်သိး ပကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မုၢ်နၤလၢအပှဲၤဒီး တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်လီၤ”.

တၢ်မၤယွၤအတၢ်မၤတီတီလိၤလိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အတၤပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါဖဲ ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁ ပာ်ဖျါဝဲန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး ကဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်နာ်ယွၤအဃိ ပှၤပတီၢ်မုၢ်, ပိာ်မုၣ်ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်အိၣ်မူလၢ အတမုာ်တလၤဒီး တၢ်အိၣ်အသး မၤအသးတဖၣ် လၢပတၢ်နၢ်ပၢၢ် တထီၣ်ဘးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤ ၁၁:၃၆ ပာ်ဖျါဝဲ “တနီၤဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤလၢ တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, ဒီးတၢ်တီၢ်တၢ်ဝ့ၤ, ဒီးလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢတၢ်စၢဃာ်ဒီး တၢ်လီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်မၤဆူၣ် အဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးကအိၣ်ဒီး တၢ်သးဒူဒီး တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤလၢ တၢ်ကမၤသးခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢပဂီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲတီဝဲလီၤ. ပအိၣ်မူပာ်ဖျါ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အံၤ တမ့ၢ်ကစိာ်ဆှၢပှၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢအယံၤဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဆှၢပှၤဆူ ကျဲဝာ်ဘးခီ, မ့တမ့ၢ် ကၠိကရၢၢ်ဘးခီ, မ့တမ့ၢ်, ခးဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လီၤဟိတဖျၢၣ် လၢတၢ်အီၣ်မ့ၤလီၤဒၢးပူၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဧါ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကအိၣ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအဃိ ဒီးခိၣ်ဖး လၢပကမၤန့ၢ်အီၤ ခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် လၢခံအကတီၢ်အဂီၢ် ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် ဂ့ၤဝဲကြၢးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.