ပှၤဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် လၢ အဲၣ်မိၣ်ရံၣ်(Emory) ဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ် စူးကါဝဲ MRI scan တဖၣ် ဒ်သိးကမၤလိနၢ်ပၢၢ် ဖံဖံတဖၣ် အခိၣ်နူာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ထိၣ်ဒွးဝဲ ဖံဖံတဖၣ် ဒိးသူၣ်ဒိသးမၤဆၢက့ၤ တၢ်အဂီၢ် စူးကါဝဲ အကစၢ်အလံၤဒၣ်ဝဲ, အကစၢ်အဖိဒိၣ်တုာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးဖိသၣ်လၢ တသ့ၣ်ညါဝဲတဂၤ အတၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်အံၤန့ၣ် ဖျါလၢ ဖံဖံတဖၣ် အတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးဆူ အလံၤဒၣ်ဝဲန့ၢ် အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် အကစၢ်အဖိလၢ ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအံၤဘၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်ဂ့ၢ်လၢအလီၤအဲၣ်” ဒီးအခီပညီမ့ၢ်အလံၤန့ၣ် လီၤအဲၣ်လီၤကွံ ဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် ဒ်အဖိ ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ.

တချုး ပစံး “ဘၣ်ဝဲ, မ့ၢ်ဝဲသၢၣ်”ဘၣ်န့ၣ်, ဂ့ၤပဆိကမိၣ် ပှၤလၢ အမၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ် ကၠ့ရံလ့ (James Rilling), အတၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ “ဖံဖံအလံၤဖိမ့ၢ်နံၤကမှံဒီး အဖံန့ၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ လံၤဖိအတၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. ဒီးလံၤဖိအံၤ မ့ၢ်ဟီၣ်န့ၣ်ဒီး ဖံဖံအသးတူၢ်ဘၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ အလံၤဖိ အတၢ်ဘၣ်ဒိဆါဒီး အတၢ်သးအုးန့ၣ်လီၤ”.

ဝံတဂၤ တ့ပာ်ဖျါထီၣ် “MRI”အက့ၢ်အဂီၤ, လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်တူၢ်ဘၣ် သးကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဖဲလၢ အကွၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ စဖါ ၃:၁၇ အပူၤ “ကသူၣ်ဖှံ သးညီလၢ နဖီခိၣ် အိၣ်ဒီး အသူၣ်ခုသးခုလီၤ. ကအိၣ်ဘှံးလၢ အတၢ်အဲၣ်အပူၤ, ဒီးကသူၣ်ပိၢ်သးဝးလၢ နဖီခိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးခုအသီလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ပှၤကျိာ်ထံတၢ်တနီၤကျိာ်ထံဝဲ လံာ်စီဆှံအံၤ “နကမၤပှဲၤအသးဒီး တၢ်သးခု, ဒီးအဝဲကသးဝံၣ်ထီၣ် တၢ်လၢ အကလုၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ”. ဒ်ဖံဖံတဂၤလၢအဒိသူၣ်ဒိသး အသိးန့ၣ် ယွၤအသးကလၢၢ်ဘၣ် ပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဒ်ယရှါ ၆၃:၉ လၢ ခ့ခါစှီၤကျိာ်ပာ်ဖျါဝဲ “အဝဲဒၣ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ် လၢအတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ခဲလၢာ်အပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ ကလၢၢ်ဘၣ်ပတၢ်သးခု ဒ်စံး ၁၄၉:၄ လၢ ခ့ခါ စှီၤကျိာ်ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤဘၣ်အသးလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲသူၣ်ဟးဂီၤသးဂီၤ အဆၢကတီၢ်, ဂ့ၤလၢ ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီး တၢ်သးကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတမ့ၢ်ယွၤလၢ အသးတအိၣ်ပှၤဒီး အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အယံၤန့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ယွၤလၢ အအဲၣ်ပှၤဒီး မုာ်လၢ်တၢ်လၢ ပပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံလၢ ပကသုးဘူး ပသးဆူ ယွၤအအိၣ်, လဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် အတၢ်နံၤကမှံဒီး ဒိကနၣ် အတၢ်သးဝံၣ် တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.