မုၢ်နံၤဒိၣ်တနံၤ ဖဲယစးထီၣ်မၤတၢ် ဒ်ပှၤသးစၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုအပူၤ ဒီးထံၣ်လိာ်သးဒီးပှၤသးစၢ်တဘျုးဂၤဝံၤအလီၢ်ခံ, ယကတိၤတၢ်ဒီး သးစၢ်မုၣ်လိၣ်ဘိဖိတဂၤ လၢအအိၣ်ဆ့ၣ်နီၤသး လၢအမိၢ်အဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံးစုကွၢ်မဲာ် ပိာ်မုၣ်ဖိ လၢအမဲာ်ဆှးသ့တဂၤအံၤ လၢတၢ်နံၤကမှံအပူၤအခါ, ယကိးထီၣ်အမံၤဒီးသံကွၢ်အီၤ အိၣ်မုာ်ဧါန့ၣ်လီၤ. အဝဲမိာ်ထီၣ်အခိၣ် ဒီးအမဲာ်တိာ်ဂီၤဃဲဃံလၤဖိတဖၣ် ကဝီၤလဲၢ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီး နံၤကမှံထီၣ်ဝဲ, ဒီးလၢအကလုၢ်ဆံးဖိအပူၤစံးဝဲ “နသ့ၣ်နီၣ်ယမံၤလီၤမးလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်မုၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အသးကကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်အကါတဒိၣ်ဘၣ် ဖဲသရိာ်လၢအပှဲၤဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိထဲယကိးထီၣ်သးစၢ်မုၣ်ဖိအံၤ လၢအမံၤဧိၤန့ၣ်, ယစးထီၣ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပလၢၢ်ဘၣ်ဒ်အဘၣ်တၢ်ထံၣ်အီၤ ဒီးပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲလံာ်ဝံယရှါယၤ အဆၢဒိၣ် ၄၃ အပူၤ, ယွၤသူဝံယရှါယၤ လၢကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်, တၢ်ကစီၣ် လၢအမ့ၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ထံၣ်အီၤ ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤအီၤလီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အပူၤ ဒီးဆၢကတီၢ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤဒၣ်လဲာ်, ယွၤထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါ အဝဲသ့ၣ်လၢ အ “မံၤ”န့ၣ်လီၤ (:၁). အဝဲသ့ၣ် တမ့ၢ်ပှၤလၢ ယွၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤဘၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အသးကလၢၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒ်အဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ် “မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်” ဒီးယွၤအတၢ် “အဲၣ်”န့ၣ် အိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ (:၄). ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ အမံၤန့ၣ်, ယွၤတဲဖျါ ကယဲၢ်တၢ်လၢ အကမၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲတၢ်မၤကွၢ်ကီခဲအကတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အခါ, အဝဲကအိၣ်ဒီးအီၤ (:၂) န့ၣ်လီၤ. အလီၢ်တအိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် ကပျံၤတၢ်ဒီးဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်နီၣ် အဝဲသ့ၣ်အမံၤတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ယွၤသ့ၣ်ညါအဖိကိးဂၤဒဲးအမံၤစုာ်စုာ်, ဒီးတၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအမုာ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပလဲၤခီဂာ်သးသမူအထံယိာ်ကီခဲတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.