ခီဖျိလၢ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်အတၢ်ဂုၢ်ကျဲးစၢးအဃိ ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ် ကၠ့ ဝဲး မဲာ်ထံကလၤလၢ တၢ်ကွၢ်မူဒီပျီ(James Webb Space Telescope) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်ဆူ မူပျီ, ဒ်သိးကဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ပှၤကဃိထံသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်လၢ မူပျီပူၤ လၢအအိၣ်ယံၤ ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် မံးလာ်တကကွဲၢ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အပီးအလီ လၢအလီၤကမၢကမၣ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကကွၢ်ထံတၢ်ဆူ မူပျီယိာ်အပူၤ ဒ်သိးကဃုသ့ၣ်ညါဆၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်အဂုၤအဂၤ လီၤလီၤဆီဆီတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အပီးအလီၤအံၤ မ့ၢ်စဲးဖီကဟၣ်ပီညါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး မူကပိာ်လိၤအဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ဒီး အတၢ်မၤတဖၣ် မ့ၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးကိးမံၤန့ၣ် ကဟ့ၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်ဂီၤဒီး တၢ်ကစီၣ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤအံၤ တမ့ၢ်တၢ်အသီဘၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် ဝံယရှါယၤ ပာ်ဖျါတ့ၢ်လံ တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဆၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ် လၢယရှါယၤ ၄၀:၂၆ ပူၤ စံးဝဲ “ကျ့ထီၣ်သုမဲာ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီး မ့ၢ်မတၤမတၤတ့တၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်တက့ၢ်. ပှၤလၢ အဆှၢထီၣ် အသုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ် ဒ်အတၢ်ဂံၢ်အသိးန့ၣ် မ့ၢ်မတၤမတၤလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၉:၂-၃ စံးဘၣ်ပှၤ “မူခိၣ်လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ, ဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲလၢအစုန့ၣ် မူကပိာ်လိၤ ဒုးနဲၣ်ဝဲလီၤ… တနၤဒုးနဲၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ တနၤဒၣ်လီၤ. အကလုၢ် တအိၣ်ဘၣ်, တၢ်ကတိၤတအိၣ်ဘၣ်, အတၢ်သီၣ်ပတနၢ်ဟူဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဆၢတဲာ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီး တၢ်ကပီၤတဖၣ် အနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွး အိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၄၇:၄ ပာ်ဖျါဝဲ “စံၣ်တဲၤတဲလီၤဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤ အတၢ်ဂံၢ်ဒီး ကိးဝဲအမံၤခဲလၢာ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ဆှၢထီၣ် စဲးဖီကဟၣ်တဖၣ် လၢကဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူကပိာ်လိၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပအိၣ်ခိးကွၢ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်ကမၢကမၣ် ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢ ပှၤဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တမံၤစုာ်စုာ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်က့ၤဝဲကစၢ်လၢအတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် မုၢ်ဧိၤလါဧိၤ ဆၣ်ဧိၤ အရဲၣ်လီၤအသးဒီး တၢ်ဂုၤတၢ်ဂၤဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် တၢ်တဖၣ်အံၤ ခဲလၢာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၉:၁၁ စံးဘၣ်ပှၤ “မူခိၣ်လီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤအလၤကပီၤ”ဃုာ်ဒီး ဆၣ်တဖၣ်ဒီး ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.