ဖဲယမၤစၢၤ ယလံၤခွါ လိၣ်ကၢၤ(Logan), ထီၣ်ဃုတီၤ ဘၣ်ထွဲဒီး အဲ(လ)ကၠံၢ်ဘြၢၣ် (algebra-type)တၢ်ဒွး လၢအကီလၢ ကဘၣ်မၤဝဲလၢ ဟံၣ်အဆၢကတီၢ်, အဝဲစံးဘၣ်ယၤ အတၢ်ပညိၣ်လၢ အအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ်ဝဲ ပှၤအဲၣ်ကၠံၣ်နံယၢၣ်(engineer)တဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံ ပဒွး တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢ ‘x’s’ ဒီး ‘y’s’တၢ်ဒွးတဖၣ်, အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲ ကတိၤဖျါထီၣ် “တၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ယကဘၣ်စူးကါအီၤ အကတီၢ်ဖဲလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ယနံၤကမှံထီၣ်ဒီး စံးဘၣ်အီၤ “လိၣ်ကၢၤဧၢ, နမ့ၢ်ကဲထီၣ် အဲၣ်ကၠံၣ်နယၢၣ် အဆၢကတီၢ် နကဘၣ်စူးကါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ”. အဲ(လ)ကၠံၢ်ဘြၢၣ် တၢ်ဒွးဒီး ခါဆူညါအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတၢ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘျးစဲ, တၢ်ဘၣ်ထွဲ အိၣ်ဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲတသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒ်ဘၣ်.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါ လံာ်စီဆှံစ့ၢ်ကီး ပထံၣ်ဒၣ် ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ဖဲပဒိကနၣ် တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်ဒီး ပဖးလံာ်စီဆှံအဆၢတနီၤ အဆၢကတီၢ်, ပကဆိကမိၣ်ဘၣ်လၢ, “တၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ယကဘၣ်စူးကါအီၤ အကတီၢ်ဖဲလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး လၢအမ့ၢ် ပှၤကွဲးထါ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉ အိၣ်ဒီး တၢ်စံးဆၢတနီၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၉:၇-၈ အပူၤ စီၤဒၤဝံး စံးဘၣ်ပှၤ လံာ်စီဆှံ ယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လၢပဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲဘျုးတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢ “တၢ်မၤကျၢၤထီၣ်က့ၤပသး”, “ဒုးကူၣ်သ့ပှၤလၢ အတမၤလိဘၣ်တၢ်”, ဒီး “မၤခုထီၣ်ပသး”န့ၣ်လီၤ. ယွၤအကလုၢ်ကထါ တၢ်ကူၣ်သ့ လၢပထံၣ်န့ၣ်ဘၣ် လၢလံာ်စီဆှံအခီၣ်ထံး ၅ ဘ့ၣ် အပူၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖဲ စံး ၁၉ အပူၤ (ဃုာ်ဒီးလံာ်စီဆှံဒီတဘ့ၣ်အပူၤ)န့ၣ် ကတိၤ ၂:၆ စံးဘၣ်ပှၤလၢ “ကမၤစၢၤပှၤ ဖဲလၢပသန့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူကိးမုၢ်နံၤလၢ သးစီဆှံ အတၢ်ပၢဆှၢ ဒုးနဲၣ်ပှၤ အဆၢကတီၢ်”န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ဒ်သိးပကလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤဒီး သ့ၣ်ညါအါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်ဃုာ်ဒီး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကျိၤအကွၢ်တဖၣ် လၢကစၢ်ယွၤ ကတဲာ်ကတီၤဟ့ၣ်လီၤပှၤ တၢ်လၢအကါဒိၣ်တဖၣ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံလဲၣ်. စံး ၁၉:၈ စံးဘၣ်ပှၤ “ယွၤအတၢ်မၤလိာ်န့ၣ် ကဆှီဝဲ, ဒီးမၤကပီၤထီၣ်က့ၤပမဲာ်”အဃိန့ၣ်လီၤ.