ပိာ်မုၣ်သးစၢ်န့ၣ် မံတန့ၢ်ဘၣ်. အဝဲတူၢ်ဘၣ် နီၢ်ခိအတၢ်ဟူးဂဲၤတန့ၢ်တၢ်ဆါ လၢအါနံၣ်အါလါန့ၣ်, အဝဲကဘၣ်အိၣ်လၢ သရိာ်တဖျၢၣ်အတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအပျဲၢ်စီၣ်ခိၣ် ဒ်သိးကဃုကျိၣ်ဃုစ့ လၢပတီၢ်ထီတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ်လီၤ. ခၠါလီးအဲလံယီး (Charlotte Elliott) ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ‘ယတကြၢးတကၢကီၣ်ဘၣ်’ဝံၤ လၢတၢ်ဃၣ်မဲာ်သၣ်ဆူတၢ်လီၢ်ခံန့ၣ် အဝဲတနာ်န့ၢ်လီၤက့ၤအသးဘၣ်. အဝဲသံကွၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အနီၢ်သးတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်အကျိၤခဲလၢာ်လီၤ. ပၢၢ်တုၤလၢခံတနံၤဒၣ်လဲာ်, အဝဲအသးတမုာ်ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်, အဝဲသုးဃီၤအသးဆူ တၢ်ကွဲးလံာ်စီၢ်နီၤခိၣ်တဖျၢၣ် အအိၣ်ဟံးန့ၢ်ထိၣ်ဒံးဘိဒီး လံာ်ခီလၢကကွဲးလီၤလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်, လၢအခဲအံၤ မ့ၢ်ဝဲထါတၢ်သးဝံၣ် “Just As I Am” န့ၣ်လီၤ.

“ဒ်ယမ့ၢ်တၢ်အသိး ယတအိၣ်ဒီးတၢ်ဃ့ကညးတထံၣ်, ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢကစၢ် အသွံၣ်လူလီၤလၢယဂီၢ်, နပှ့ၤက့ၤယၤ ယဟဲက့ၤဆူနအိၣ်, အိ…ယွၤအသိဖိ ယဟဲ ယဟဲ”

အဝဲအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ ကွဲးလီၤသး ဖဲ ၁၈၃၅ အနံၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကိးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကဟဲဒီးမၤအတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. တမ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်လံအသးအဃိဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တထီၣ်ဘးဒ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအဝဲသ့ၣ် – ဒ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်အသိးန့ၣ်ဧိၤလီၤ. ပှၤအိၣ်လၢလီၢ်ကျဲဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်တကရူၢ်, ကစၢ်အပှၤတဆံခံဂၤတဖုအံၤအပူၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤဃ့သွဲတဂၤ, ပှၤစ့လိၣ်ဖိတဂၤ, ပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲဒိၣ်ဒိၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခံဂၤ (ကွၢ်ဖဲမၢ်ကူး ၁ဝး၃၅-၃၇), ဒီးစီၤယူဒၤအံၣ်စကၤရံၤအိာ် “ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤ” (မး ၁ဝး၄)န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒၣ်ကယၢာ် အဆၢဖိ ၈ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒ်သိး က“မၤဘျါက့ၤပှၤဆါ, ဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤပှၤသံ, မၤကဆှီထီၣ် ပှၤဘၣ်တၢ်ဆါအၢ, ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်နါတဖၣ်” အဂီၢ် ဒီးအဆၢဖိ ၉-၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ – အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် တဘၣ်လဲၤစိာ်ကျိၣ်စ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, ထၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ကူတၢ်သိးအဘျဲၣ်အစဲၢ်, ခီၣ်ဖံးမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် နီၣ်ထိးတဘိမ့ၢ်ဂ့ၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၁၆ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ “ကွၢ်ကွၢ် ယမၢလီၤသု” ဒီးအဂီၢ် တၢ်တလိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပဝဲလၢအစံးအီၤ ‘မ့ၢ်’ တဖၣ်အဂီၢ် ယကစၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒ်အလီၢ်လီၢ်လီၤ.