စှၤနံၣ်ပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်သးဝံၣ်မံၤဟူသၣ်ဖျါအိၣ်ဖျါလၢလီၢ်ကိးပူၤ, ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ် ခွါယၢၣ်(choir) သးဝံၣ်ထွဲ ဖဲအခိးရၢး(စ)(chorus) “ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဒီးယၤ” အိၣ်တယုၢ် ဒီးလၢထါတယုၢ်အံၤအလီၢ်ခံ အိၣ်ဒီးတၢ်တဲလၢအစိကမီၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခွါယၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢပှၤဒ့ ကၠး(စ)(jazz)တၢ်သံကျံ ခၢထံး(စ) လၢဒ့ၢ်(Curtis Lundy) ဖဲအဝဲနုာ်လီၤ တၢ်မၤဘျါက့ၤ ခိၣ်ခ့(cocaine)ကသံၣ်မူၤဘှိးအလီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲအတံၤသကိးတဖၣ် လၢသူကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် ဒီးဟံးန့ၢ်ဂံၢ်ဘါလၢတၢ်သးဝံၣ်လၢလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤဒီး အဝဲကွဲးတၢ်သးဝံၣ်ခိရၢး(စ) ဒ်တၢ်မုၢ်လၢ် အဂီၢ် ထါသးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤတယုၢ်အသိး လၢပှၤသူကသံၣ်လၢကမၤဘျါအသးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးဝံၣ်တၢ်တဂၤတဲဝဲ တၢ်သးဝံၣ်အဂ့ၢ်လၢ,“ပသးဝံၣ်အီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်လီၤ”. ပဃ့ကညးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကပူၤဖျဲးလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂၤတဂၤစံးဝဲလၢ ဖဲအသးဝံၣ် တၢ်သးဝံၣ်အံၤန့ၣ် အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် ဆံးလီၤစှၤလီၤ, လီၤကဆှၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခွါယၢၣ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲတၢ်သးဝံၣ်အဖျၢၣ်လၢ လံာ်က့ အဖီခိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤအတၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢ ပဖးမၤလိအီၤလၢတနံၤအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဂ့ၤဂ့ၤကလဲာ်လီၤ. တံတူး ၂:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ လၢပှၤကညီခဲလၢာ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်အံၤ အိၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မူအထူအယိာ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၂ ဒီး ၁၄ စံးဘၣ်ပှၤ ယွၤမၤတၢ်လၢပပူၤ ခဲကနံၣ်အံၤဒီး အတၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤပှၤ ဒ်သိးပကမၤန့ၢ်က့ၤ တၢ်ဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်ပသး ဒီးစံးကတိၤ ညိကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ်တၢ်လၤ ဒီးကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ ဒ်သိးပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဃုာ်ဒီး အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤခွါယၢၣ်ဖိတဖၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲအသိး ယ့ၣ်ရှူးတမ့ၢ်ထဲ ပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်ဘၣ် အဝဲမၤပူၤဖျဲးထီၣ် ပှၤလၢတၢ်အိၣ်မူအက့ၢ်အဂီၤလၢ အဟးဂီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယ့ၣ်ရှူးလဲၤတၢ်ဒီးယၤ, ဒီးနၤ, ဒီးကယဲၢ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအကိးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးပှၤ ဟ့ၣ်တၢ်မုၢ်လၢ် လၢခါဆူညါအဂီၢ် ဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ခဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.