ယတမ့ၢ်ပှၤအီခီဖံၣ်(coffee)ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် ယနၢဘၣ်ခီဖံၣ်အချံတဖၣ်အစိတဘီဖိန့ၣ် ဟဲစိာ်န့ၢ် အကတီၢ်ဖိလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်သးမုာ်ဒီး တၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဖိမုၣ်လိၣ်ဘီဖိ မဲလံၣ်စၣ်(Melissa) ကတဲာ်ကတီၤအလီၢ်မံဒၢးအလီၤဆီလၢ အဂီၢ်ဒၣ်ဝဲအခါ, အဝဲမၤပှဲၤ ခီဖံၣ်အချံဖိတဖၣ်လၢ လီခီသလၢတဖျၢၣ်အပူၤ, ဒ်သိးအစိနၢမူလၢအလၢၤဒီးမုာ် ကရၢလီၤလၢအဒၢးဒီဖျၢၣ်ညါအဂီၢ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢ မဲလံၣ်စၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢကတၢၢ်ဝဲလၢ သိလ့ၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး သတူၢ်ကလာ်အပူၤ ဖဲအသးအိၣ်တဆံနွံနံၣ်အခါလံၤလံၤန့ၣ်, အနံၣ်ခံဆံဃၣ်ဃၣ် လဲၤပူၤကွံာ်တ့ၢ်လံဘၣ်ဆၣ် ခီဖံၣ်ချံလီခီသလၢအဝဲန့ၣ် အိၣ်ဒံးဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အတၢ်နၢမူတဘိယူၢ်ဃီ ဘၣ်ဃးဒီး ဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူတ့ၢ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံစ့ၢ်ကီး စူးကါဝဲတၢ်နၢမူ ဒ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်တမံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် စံးဘၣ်ဃးတၢ်နၢမူ ဒ်တၢ်အဲၣ်အပနီၣ်လၢပှၤပိာ်ခွါတဂၤ ဒီးပှၤပိာ်မုၣ်တဂၤအဘၢၣ်စၢၤအသိးန့ၣ်လီၤ (ကွၢ်ဖဲ ၁:၃, ၄:၁၁, ၁၆). ဖဲလံာ်ဟိၤရှ့အပူၤ, ယွၤပျၢ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အတၢ်ဒဲးဘးဒီးစံးဝဲ ဒ် “အနၢမူန့ၣ် ဒ်လဘၤနိၣ်အသိး” (ဟိၤရှ့ ၁၄:၆) န့ၣ်လီၤ. ဒီးနီၢ်မၤရံအတၢ်ဖှူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခီၣ်, ဒီး “သိန့ၣ်အနၢမူ မၤပှဲၤ” နီၢ်မၤရံဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အဟံၣ်အံၤန့ၣ် နဲၣ်ဃီၤဆိဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သံန့ၣ်လီၤ (ကွၢ်ဝဲ :၇).

တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်နၢမူအဂ့ၢ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤစ့ၢ်ကီး ဒ်သိးပကပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးလၢ ပအုၣ်ပသးဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်စူၢ်တၢ်နၢ် ဆူပှၤလၢပဃၢၤဝးဝးတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. စီၤပီလူး တဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ၂ ကရံၣ် ၂:၁၅ အပူၤ “လၢပှၤလၢအတုၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်, ဒီးလၢပှၤလၢအတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤအဂီၢ်, ပမ့ၢ်ခရံာ်အတၢ်နၢမူလၢယွၤအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ခီဖံၣ်ချံတဖၣ်အတၢ်နၢမူ, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢ မဲလံၣ်စၣ်အသိး, မ်ပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်နၢမူဒီးအတၢ်အဲၣ်, လၢအဒုးထံၣ်က့ၤပှၤဂၤတဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်တက့ၢ်.