တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်မၤတမံၤလၢ အမံၤဖိသၣ်မ့ၢ် “Operation Noah’s Ark”န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးခုလၢ ပှၤအဲၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢ “Nassau Society for the Prevention of Cruelty to Animals” ကရၢအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်မံမီၢ် ပျီၢ်သီအၢန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲ ဒီးတၢ်နၢအုၣ်နၢဖ့လၢ အတမုာ်တလၤဒိၣ်မးလၢ အဟဲထီၣ်လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် နုာ်လီၤဆူဟံၣ်တဖျၢၣ် အိၣ်လၢ‘Long Island’ ဒီးထံၣ်န့ၢ် (ဒီးလၢခံ အဝဲသ့ၣ် က့ၤသုးကွံာ်) ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အါန့ၢ်အဒုလွံၢ်ကယၤတဖၣ် လၢတၢ်တကနၣ်ဃုာ်အီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တမ့ၢ်ပကပာ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် လၢတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီအပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢပသးကံၢ်ပူၤ ပကပာ်ခူသူၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ အအၢအသီဒီးအကမၣ်, လၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကမၤဖျါထီၣ်အီၤ ဒီးထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအမၤကဆှီဒီး တမၤကဆှီပှၤတဂၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် တၢ်လၢအမၤဘၣ်အၢဘၣ်သီပှၤတဂၤန့ၣ် တမ့ၢ်အစုလၢ အဘၣ်အၢတဖၣ် မ့တမ့ၢ် “ကယဲၢ်တၢ်လၢအလဲၤနုာ်လၢပကိာ်ပူၤ”န့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ် သးလၢအအၢအသီတဖျၢၣ် (မးသဲ ၁၅:၁၇-၁၉) န့ၣ်လီၤ. လၢခံတၢ်နၢအုၣ်နၢဖ့ အအိၣ်လၢ ပသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် ကယီကယီကဟဲစှံၢ်ထီၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဝံၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်တၢ်အဒိတဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအအၢအသီတဖၣ် လၢ အ “ဟဲထီၣ်လၢပသးကံၢ်ပူၤ”တဖၣ် (:၁၉)လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်တဖၣ် လၢအဖျါလၢခိန့ၣ် မၤကဆှီတၢ်တသ့ဘၣ်. ပလိၣ်ဘၣ်ယွၤလၢကဆီတလဲကွံာ် ပသူၣ်ပသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပလူၤပိာ်မၤထွဲယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဘၣ်ဃးဒီးသကဲာ်ပဝးလၢ အကံၢ်အလဲ အိၣ်ဖျါဘျိၣ်ဘျံး, ခီဖျိတၢ်ပျဲအဝဲကွၢ်ပသးအဃံၣ်အဃူး ဒီးထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နၢအုၣ်နၢဖ့န့ၣ်လီၤ. ဒ်ခရံာ်မၤဖျါထီၣ် တၢ်လၢအဟဲထီၣ်လၢပသးအခါ, အဝဲ ကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပတၢ်ကတိၤဒီးတၢ်မၤတဖၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်အသး, ဒီးတၢ်နၢမူလၢအဟဲထီၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ကမၤမုာ်မၤမံအသးန့ၣ်လီၤ.