ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်တကတီၢ်လၢ ယပျံၤ မ့ၢ်ဝဲယကဘၣ်လဲၤဆူကၠိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဖိတနီၤ မၤပျံၤယၤ ခီဖျိကတိၤနၢၤယၤ, ကတိၤဆါယၤ(cruel pranks) လၢတၢ်ကတိၤကလိာ်ကလာ် တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲတၢ်ပျၢ်ကသုၣ်ကသီ လၢကၠိအကတီၢ်, ယလဲၤအိၣ်ခူသူၣ်လၢ လံာ်ရိဖှိၣ်ဒၢး, ဒီးဖးလံာ်စီဆှံ တၢ်တဲဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်မံၤ “ယ့ၣ်ရှူး”လၢ ယဖးဘၣ်အဆိကတၢၢ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢမံၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအအဲၣ်ယၤလီၤ. တၢ်န့ၣ်ဝံၤဒီးဆူညါ, ဖဲယလဲၤနုာ်ဆူကၠိအိၣ်ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်, ယဃ့ထုကဖၣ်လၢ “ယ့ၣ်ရှူးဧၢ, ဒီဒၣ်အိၣ်ပှိၤယၤတက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိယသ့ၣ်ညါလၢ ၣ်ရှူး ကွၢ်လီၤယၤအဃိ, ယဂံၢ်ဘါဆူၣ်ထီၣ်အါထီၣ် ယသးအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ လီၤကဆှၣ်ဝဲလီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် တၢ်ဘှံးအသးလၢ အမၤပျံၤယၤ ဒီးဆူညါတမၤဝဲလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နံၣ်တဖၣ် လါတဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ်၀ဲဒီး တၢ်သန့ၤသးလၢကစၢ်အမံၤန့ၣ် ပၢၤဃာ်ယၤ ဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကီခဲအပူၤလီၤ. တၢ်သန့ၤသးလၢ ကစၢ်အမံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်နာ်တၢ်လၢ ကစၢ်စံးဝဲဘၣ်ဃး အဝဲအတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲ, ပျဲယအိၣ်ဘှံးလၢအပူၤလီၤ.

စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး သ့ၣ်ညါတၢ်သန့ၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤအမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤ. ဖဲအဝဲကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအယုၢ် ၉ အပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ညါပာ်စၢၤဘၣ်ဝဲလံ ကစၢ်ယွၤ ဒ်စီၤပၤလၢ အလၢအပှဲၤဒီးစိကမီၤလၢ အတီဝဲလိၤဝဲ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ (:၇-၈,၁၀,၁၆). လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤဒၤဝံး ဒုးနဲၣ်အတၢ်သန့ၤသးလၢယွၤအမံၤ ခီဖျိတၢ်လဲၤဒုးတၢ်ဒီးဒုၣ်ဒါလၢ တၢ်ဒုးပျီ, အိၣ်ဒီးတၢ်သန့ၤထီၣ်သး တမ့ၢ်လၢအစုကဝဲၤတဖၣ် ဒီးအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်. မ့မ့ၢ် သန့ၤသးလၢ တၢ်သ့တၢ်လၢာ်ယွၤ ဒ် “တိာ်တဖျၢၣ်လၢ ပှၤဘၣ်တၢ်မၤအၢအဂီၢ်”လီၤ (:၉).

ဒ်ယမ့ၢ်ဖိသၣ်မုၣ်ဆံးတဂၤအသိး, ယကိးထီၣ်ကစၢ်အမံၤဒီး လဲၤခီဖျိဘၣ် ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပကသန့ၤပသးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမံၤထီဘိ, မံၤလၢအအဲၣ်ပှၤတဂၤအမံၤတက့ၢ်.