က့ဘရၢၣ်(Gabriel)လၢအသးအိၣ် ၈ နံၣ်တဂၤ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါထုးထီၣ် တၢ်အချံတဖျၢၣ်လၢအခိၣ်နူၥ်ပူၤဝံၤ, တၢ်ပူၤလီၤလၢတၢ်ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးအီၤ ညီန့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်လၢ အခိၣ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲဖိသၣ်အံၤ စံးဝဲလၢအလီၤဂၥ်ဒီး တၢ်မုၢ်ဃၢ်တဒု, အပၢ်လၢအမ့ၢ် ကၠီ(ၡ)(Josh)အိၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်တမံၤ, လၢကပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ဖိအံၤ ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆဲး ကသံၣ်ထဲးထူ(tattoo)လၢ အခိၣ်ကပၤ ဒ်အဖိခွါအပူၤလီၢ် အက့ၢ်အဂီၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ၦၤကွဲးလံၥ်စံးထီၣ်ပတြၢၤပၥ်ဖျါဝဲ, တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအအိၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤဆူ “အဖိ”တဖၣ် အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ(စံး ၁၀၃:၁၃). ခီဖျိ တၢ်စူးကါတၢ်အဒိလၢ အဘၣ်တၢ်ထုးန့ၣ်အီၤ လၢၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ, စီၤဒၤဝံး ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢပလိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးလၢ, တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒ်သိးပၢ်လၢအဂ့ၤ အတၢ်ကဟုကယၥ်တၢ်လၢ အဖိအဂီၢ်အသိး(:၁၇) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဂၤ ပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးအိၣ်လၢ အဖိခွါအံၤ, ကစၢ်ယွၤလၢအမ့ၢ် ပပၢ်လၢမူခိၣ်စ့ၢ်ကီး, ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး တၢ်ကဟုကယၥ် ဆူၦၤလၢအပျံၤအီၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပၢ်လၢအသးအိၣ်တၢ်, လၢအသးကညီၤ အၦၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် ဒီးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတဖျါလီၤအဲၣ်လီၤကွံ မ့ၢ်လၢ ပအိၣ်ဒီး သးသမူအတၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲအကတီၢ်န့ၣ်, မ်ပကတူၢ်လိၥ် ပပၢ်လၢမူခိၣ်အတၢ်အဲၣ်ဆူပအိၣ်တက့ၢ်. အဝဲပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးအိၣ်ခီဖျိ, အဆှၢလီၤအဖိခွါ ဒ်သိးက “ပၥ်လီၤ အသးသမူလၢပဂီၢ်” (၁ ယိၤဟၣ် ၃:၁၆, လၢပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အဂီၢ်) န့ၣ်လီၤ. ထဲတၢ်တမံၤအံၤလၢအမၤဝဲန့ၣ်, တမ့ၢ်ထဲ ပပလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ ထူၣ်စုညါအလိၤ ဒီးထံၣ်တၢ်အံၤ သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နတသးခု လၢပအိၣ်ဘၣ်ဒီး ပၦၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်တဂၤ, လၢ“အသးကညီၤ ပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်” (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၅)န့ၣ်ဘၣ်ဧါ. အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပူၤလီၢ်လၢ ကအုၣ်အသးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.