လၢအပူၤကွံၥ်တဘျုးနံၣ်အခါ, ကၠိနံၣ် မ့းခၠဲ(လ)( Joni Mitchell) ကွဲးတၢ်သးဝံၣ်တယုၢ်, အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “Woodstock” (ကီၢ်အမဲရကၤတၢ်သံကျံအမူးတမူး), ဒီးလၢအပူၤ အဝဲထံၣ် ၦၤကူၦၤကညီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆဲထုဃၥ်အီၤလၢ တၢ်လိၥ်တၢ်အပှ့ၤဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသဆၣ်ထီၣ် ၦၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်အခံလၢ အကဃုတၢ်အိၣ်မူလၢ လၢအမုၥ်ခုၣ်န့ၢ်အန့ၣ်ဒီးသးဝံၣ်ဝဲ တၢ်က့ၤက့ၤဆူ “တၤသၣ်အလီၢ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့းခၠဲ(လ) ကတိၤန့ၢ်တၢ်လၢ ၦၤတစိၤလၢ အဆၢန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တိၥ်ဒီး တၢ်အခီပညီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့းခၠဲ(လ) အ“တၤသၣ်အလီၢ်”လၢအထါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ဧ့ၤဒ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဒ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤအလီၢ်, ပၤရၤဒံစူးလၢ ယွၤတ့လီၤဝဲလၢပဂီၢ် လၢထံး လၢသီန့ၣ်လီၤ. လၢတၤသၣ်အလီၢ်အံၤအပူၤ, စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အု ထံၣ်လိၥ်သကိးသး ဒီးယွၤ ဒ်အညီနုၢ်အသိး, တုၤလီၤလၢ မုၢ်တနံၤဖဲအဝဲသ့ၣ် မၤတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ် တစုန့ၣ်လီၤ (ကွၢ်ဖဲ ၁ မိၤ ၃:၆-၇). မုၢ်နံၤအဝဲန့ၣ် မ့ၢ်မုၢ်နံၤအလီၤဆီလီၤ. “ဒီးနၢ်ဟူ ကစၢ်ယွၤအမဲၥ်, လၢသ့ၣ်ကျါလၢ တၤသၣ်အလီၢ် အသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ” (:၈).

ဖဲယွၤသံကွၢ် အဝဲသ့ၣ် မၤတ့ၢ်တၢ်မနုၤအခါ, စီၤအၤဒၣ်ဒီး နီၢ်အံၣ်အု ပၥ်ဒ့ၣ်ပၥ်ကမၣ်လိၥ်အသးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်သမၢယွၤ ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤတပၥ်တ့ၢ်အီၤ ဖဲန့ၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ, “မၤဆ့တၢ်ဖံးလၢ စီၤအၤဒၣ်အဂီၢ်, ဒီးလၢအမါအဂီၢ်, ဒီးဒုးကူဒုးသိးအီၤလီၤ” (:၂၁). တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လုၢ်တၢ်ပၥ်တမံၤလၢ အပၥ်ဖျါတဆံးတက့ၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်သံလၢ အတူၢ်ဝဲ ဒ်သိးကမၤဘၢကွံၥ် ပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤတဟ့ၣ်ၦၤ ကျဲလၢပကက့ၤဆူ ဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ်လီၢ်အအိၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ဟ့ၣ်ၦၤ ကျဲလၢအလဲၤဆူညါ, ဆူပတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအီၤလၢ အဘၣ်တၢ်မၤလိမၤဘၣ်က့ၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပက့ၤက့ၤဆူ တၤသၣ်အလီၢ်တသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပက့ၤဆူ တၤသၣ် အလီၢ်အကစၢ်ယွၤအအိၣ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.