ၦၤတဂၤအမံၤလၢ ကၠ့(မ)(James)န့ၣ် လဲၤတၢ်လဲၤအဒူဒီး အလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးတခါ, အယံၤအိၣ်ဝဲ ၁၂၅၀ မံးလၥ် ဒီးလဲၤလီၤကီၢ်အမဲရကၤ အမုၢ်နုၥ်ပီၣ်လဲၣ်နံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ ဒိးထီၣ်လ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်ဖိလၢ ဝ့ၢ်စံၣ်ယ့ၤတဲ(လ)( Seattle), ကီၢ်စဲၣ် ဝၣ်ၡံတဲၣ်(Washington) ဆူဝ့ၢ်စဲၣ်ဒံယၢၣ်ကိၣ်(San Diego), ကီၢ်စဲၣ် ခဲလံၣ်ဖိနံယၤ(California)န့ၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတဂၤ ထံၣ်လိၥ်သးဒီး ၦၤဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်ဖိ လၢ အသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဂၤအံၤ ဖဲ ဘ့းစၣ်လ့ဖးထီ(cliffs of Big Sur)အကပၤ, စီၤစုၤအမံးလၥ် ၉၃၀ ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ အစးထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ, ၦၤတဂၤဟုၣ်န့ၢ် ကၠ့(မ)အတၢ်ဆီလီၤဒဲပိးလီတဖၣ်လီၤ. ယတံၤသကိး ဟ့ၣ်အီၤ အယၢ်လုး ဒီးအီၤကံလၢၤ, ဘၣ်ဆၣ် ကၠ့(မ)တတူၢ်လိၥ်ဝဲဘၣ်. အဝဲစံးဝဲဒၣ်လၢ မ့ၢ်လၢ အဝဲလဲၤလီၤ ဆူ ကလံၤထံးတခီ ဖဲမူခိၣ်ဒၢလၢၤထီၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲကဘၣ်စးထီၣ်မၤစှၤလီၤ တၢ်ပိးလီ ကဘၣ်မၤဖှံလီၤ တၢ်အဃၢလၢ အဝဲစိၥ်ဃၥ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကၠ့(မ) အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ထံအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဆးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဆဲးကပီၤကဒါက့ၤ ၦၤကွဲးလံၥ်ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပလဲၤသးသမူ အတၢ်လဲၤဆူညါန့ၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပက“ပၥ်လီၤကွံၥ် ကယဲၢ်တၢ်အဃၢတမံၤလၢ်လၢ်, ဒီးတၢ်ဒဲးဘးလၢပမၤအီၤညီ” (၁၂:၁) န့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကလဲၤတၢ်ဖှံဖှံ ဒ်သိးပကလဲၤ ဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂီၢ်လီၤ.

ဒ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်လၢယ့ၣ်ၡူးအပူၤတဖၣ်အသိး, တၢ်ဃ့ၢ်အံၤ လိၣ်ဘၣ် “တၢ်သးစူၤ” (:၁) န့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်အဃၢတဖၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်တပျၢ် ၦၤဂၤ, တၢ်သးအိၣ်အါကဲၣ်ဆိးလၢ တၢ်အဆံးဒီးတၢ်အရ့တဒိၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဒဲးဘး အဂုၤအဂၤလၢ အမၤနိးမၤဘျးၦၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤ မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ အကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ ပတၢ်လဲၤဆူညါသၦၢ်ၦၢ်ကသ့ အဂီၢ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်မၤစၢၤအဃိဘၣ်န့ၣ်, ပလဲၤတၢ်ဖှံဖှံ ဒီးဃ့ၢ် တၢ်ဃ့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤတသ့ဘၣ်. မ်ပကွၢ်ဃီၤဆူ “ၦၤလၢ အဒုးကဲထီၣ်ဒီး မၤလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ် ပတၢ်နၥ်, ယ့ၣ်ၡူးတဂၤ” ဒ်သိးတၢ်ဘှံးပသးသုတအိၣ်, ဒီးပသုတလီၤဘှံး လီၤတီၤတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ် (:၂-၃).