နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤလၢအဆၢထၢၣ်ကွၢ်ကီ တၢ်ဆိကမိၣ်မှံခဲၣ်ဂီၤ (abstract painting) ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဝဲ ကသံၣ်ခဲၣ်ထးဝါဒၢ အိးထီၣ်သးတဖၣ်ဒီး နီၣ်တြူၥ်တဖၣ် လၢတၢ်ဂီၤအခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ “တၢ်တ့အီၤ တဝံၤဒံးဘၣ်”ဒီး မတၤဂ့ၤမတၤဂ့ၤနုၥ်လီၤတ့သ့ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ်တြူၢ်လီၤ တၢ်အလွဲၢ်တခါလၢတၢ်ဂီၤအလိၤဒီး ဟးထီၣ်ဝဲလီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီ, ၦၤလၢအတ့တၢ်ဂီၤအံၤ ပၥ်တ့ၢ်တၢ်တ့ခဲၣ်အပိး အလီတဖၣ်ဖဲန့ၣ် ဒ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဃၥ်တၢ်ဂီၤလၢ အတ့ဝံၤဃၥ်တခါအံၤ အက့ၢ်အဂီၤတမံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒွဲလၤဒုးနဲၣ်ဒၢးကွၢ်ထံက့ၤ ကွဲၤထံၣ်ဟူလၢအဒိဃၥ် တၢ်မၤအသးအံၤဝံၤ, ပၥ်ဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်, အဃိဒီး တလိၥ်ဘၢလိၥ်ကွီၢ် တၢ်လၢၤဘၣ်.

ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ယၢ်ဒ့ၣ်ကျိအမုၢ်ထီၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တမံၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်လုၢ်လီၢ်ဖးဒိၣ်တခါ လၢထံကျိနံၤအခါန့ၣ်လီၤ. ၦၤအဒူၣ်လၢ မုၢ်နုၥ်တကပၤတဖၣ် ထံၣ်ဝဲတၢ်မၤအံၤ ဒ်တၢ်ပူထီၣ် ယွၤဘၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ဒဲစီဆှံလီၤ (ယိၤၡူ ၂၂:၁၆).

တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲ, တုၤၦၤမုၢ်ထီၣ်အဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲ လၢတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်လုၢ်လီၢ်ဒိနီၢ်နီၢ်တခါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ၦၤတစိၤလၢအဟဲလၢခံတဖၣ် ကထံၣ်တၢ်အံၤဒီး သ့ၣ်ညါနီၣ်ဝဲ အတၢ်ဘၣ်ထွဲလၢသူၣ်သး ဒီးတၢ်ဟဲလီၤစၢၤဒီး ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိအဂုၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (:၂၈-၂၉). အဝဲသ့ၣ်ကိးထီၣ်ဝဲ “ယွၤ, ကစၢ်တဖၣ်အကစၢ်, ယွၤ, ကစၢ်တဖၣ် အကစၢ်န့ၢ် သ့ၣ်ညါဝဲ” (:၂၂)န့ၣ်လီၤ. ဒူၣ်အဂၤတဖၣ် နၢ်ဟူဝဲလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ထံၣ် တၢ်မၤအသးမနုၤ, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ, ဒီးက့ၤက့ၤဝဲဆူအဟံၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢ ယွၤ “ဃုတၢ်လၢကယဲၢ်ၦၤလၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဒီးနၢ်ပၢၢ်ကယဲၢ် တၢ်ဆိကမိၣ်အတၢ်ကူၣ်” (၁ ကွဲး ၂၈:၉) အဃိ, ၦၤကိးဂၤဒဲးအသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, တၢ်ထိၣ်ဂဲၤန့ၣ် ဖျါလၢယွၤအမဲၥ်ညါလီၤ. ပမ့ၢ်ဃ့ယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤၦၤလၢ ပတၢ်အိၣ်အသးလၢ အသဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲကဟ့ၣ်ၦၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်သ့ၣ် လၢပကမၤနၢ်ပၢၢ်လိၥ်သး, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးပကပျၢ်ၦၤ အတၢ်မၤကမၣ်ၦၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပလဲၤဆူယွၤအအိၣ်သ့ဝဲ ဖဲပဂုၥ်ကျဲးစၢး အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိး ဒီးၦၤဂၤအခါန့ၣ်လီၤ.