ပီၣ်လဲၣ်ဖှိးထံ (sea squirt) တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ် အိၣ်စဲဘူးဃၥ်အသးလၢလၢၢ် ဒီးချိၣ်ပီၣ်လဲၣ်အကုတဖၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဖျါလီၤဂၥ်ဒီး ဖျးစတံးစၢ်ကဘျံးအပီၤဖိတဖၣ်(soft plastic tube waving), ဒီးအိၣ်ဝးယဲာ်ယီၤအသး ဒ်ပီၣ်လဲၣ်ထံကျိၤ လဲၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢထံ လၢအယွၤလၢအကပိၥ်အကပၤ, ဒီးအဝဲတသုးအသးဘၣ်, မ့မ့ၢ်မူဝဲလီၤဆီဖးဒိၣ် ဒီးအသးစၢ်အကတီၢ်, တဘျီဖဲ အဟူးဂဲၤဖျဲၣ်ချ့ချ့အခါန့ၣ်လီၤ.

အတၢ်အိၣ်မူစးထီၣ် ဒ်ဘၢၣ်တဘ့ၣ်အသိး, အိၣ်ဝဲဒီး ပျိၢ်ဃံအနၢၣ်ဘိ မိၢ်ၦၢ်လၢ ပျၢၤတကလုၥ်ဒီး ခိၣ်နူၥ်လၢအမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကထံၣ်န့ၢ်တၢ်အီၣ် ဒီးကဟးဆှဲး အတၢ်ဘၣ်ဒိအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအတဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤဒံးဘၣ်အခါ, အဝဲအမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢၥ်ဝဲလၢ တၢ်ဟးဃုထံၣ်တၢ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တမံၤမၤအသး ဖဲဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဆီလီၤအသးလၢလၢၢ်ဖီခိၣ်, ဒီးတဟးဝ့ၤဝီၤလၢၤ ဒီးတဒိၣ်ထီၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်ထိၣ်တရံးအသး လီၤပျံၤအပူၤ, အဝဲဂံၥ်ဘျဲးအီၣ်က့ၤအခိၣ်နူၥ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ပျိၢ်ဃံတအိၣ်, တၢ်ဆိကမိၣ်တအိၣ်, ထဲဝးယဲာ်ယီၤထွဲ ဒီးထံကျိၤလီၤ. အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒၣ်ဝဲ တအိၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ၦၤ ဒ်သိးပသုတမူ ဒ်ပီၣ်လဲၣ်နီၣ်ဖှိးထံအသိးတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. လၢပဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤ မ့ၢ်တၢ်ဟံးထီၣ် ယွၤအန့ဆၢၣ်က့ၢ်ဂီၤ (၂ ပ့း ၁:၄), အဃိ, နၤဒီးယၤ ပဘၣ်တၢ်ကိးၦၤ ဒ်သိးပကဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်, ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါခရံၥ် (၃:၁၈), ဒိၣ်ထီၣ်လၢနီၢ်သးလုၢ်လၢ်သကဲၥ်ပဝးတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, တၢ်သးစွံကတုၤ, ဒီးတၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး (၁:၅-၇), ဒီးဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဃုထံၣ်ကျဲအသီတဖၣ်လၢ ကအဲၣ်တၢ်, ကတူၢ်လိၥ်မုၥ်တၢ် ဒီးကမၤန့ၢ်တၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ် ခီဖျိ ပတၤလၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ(၁ ပ့း ၄:၇-၁၁). တၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒ်သိးအံၤအဃိ ပတကဲထီၣ် “ၦၤအကၢၣ်အကျူ, ဒီးၦၤတသၣ်ထီၣ်ဘၣ်” တဖၣ်ဘၣ် (၂ ပ့း ၁:၈).

တၢ်ကိးလၢပကဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်အံၤ, ဒ်အကါဒိၣ်ဝဲလၢ ၦၤလိၣ်ဘိဖိတဂၤအဂီၢ်အသိးန့ၣ်, အကါဒိၣ်နီၢ်မးလၢၦၤအသးအိၣ်အနံၣ် ၇၀ အဂီၢ်လီၤ. ယွၤအန့ဆၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဒိၣ်နီၢ်မး ဒ်ပီၣ်လဲၣ်ဖးဒိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ပပီၢ်တ့ၢ်တၢ်လၢအပူၤန့ၣ် တအါန့ၢ် စှၤပ့ၣ်ဘၣ်. ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါနဲယွၤအသကဲၥ်ပဝး, အလုၢ်အလၢ်, လၢအတလၢၥ် တကတၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လဲၤနဲ သူၣ်သးအတၢ်လဲၤအသီ လၢအလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးတဖၣ်တက့ၢ်. မၤလိ, မၤတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်, ဒီးဘျုးလီၤသးတက့ၢ်. ဒိၣ်ထီၣ်တက့ၢ်.