ၦၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဖိခံဂၤ လၢကီၢ်အ့ဒယၢၣ်န့ၣ် အမဲၥ်တထံၣ်တၢ်လၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အပၢ်မ့ၢ် ၦၤမၤတၢ်ဆူၣ်တဂၤလၢ အအံးကွၢ်မၤစၢၤတၢ်, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကွဲးတၢ်ကါလၢ အဝဲသ့ၣ်ကထံၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲတူၢ်တၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်နီတဘျီဘၣ်. ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ ကသံၣ်သရၣ်တဖု ဟဲဆူအဝဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢ ကကူစါယါဘျါန့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်အဖုၣ်တကတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဂီၤဖဲ တၢ်ကွဲးတၢ်ကါဝံၤအလီၢ်ခံ, ဖဲသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ၦၤဆါ ဘ့ၣ်လီၤန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်အယၣ်ပျ့ဘံလၢအမဲၥ်လိၤအခါ, ဖိသၣ်မုၣ်ဖိတဖၣ် နံၤကမှံထီၣ်ဖးလဲၢ်လီၤ. တဂၤကိးပသူထီၣ်ဝဲ “မိမိၢ်ဧၢ, ယထံၣ်တၢ်လံ. ယထံၣ်တၢ်လံ” န့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟးတသ့လၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤတဂၤ ဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢတၢ်လီၢ် ဖဲအညီနုၢ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတြဲၤ, ဒီးဃ့တၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပ့းတရူးတဲဘၣ်အီၤလၢ တိၢ်စ့တအိၣ်ဒီးအီၤဘၣ်, မ့မ့ၢ် အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်လၢအဂ့ၤန့ၢ်စ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံး “လၢၦၤနစၤရ့းဖိယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အမံၤန့ၣ်, ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးဟးတက့ၢ်” (မၤတၢ် ၃:၆). ၦၤတဂၤအံၤ “စံၣ်ထီၣ်, ဒီးဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးဝဲ, ဒီးလဲၤနုၥ်… ဒီးစံၣ်ထီၣ်, ဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလီၤ” (:၈).

ၦၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးၦၤခီၣ်စၢ်တဂၤအံၤ ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤအမဲၥ်ချံ ဒီးအခီၣ်တဖၣ်, အါန့ၢ်ၦၤလၢအမဲၥ်တဘျီၣ်, အခီၣ်တစၢ်နီတဘျီဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပိၥ်မုၣ်ဖိခံဂၤအံၤလၢ တၢ်ကမၢကမၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤ ဖျးဆံးမဲၥ်တကတၢၢ်လၢၤဘၣ်, ဒီးၦၤတဂၤအံၤ “စံၣ်ထီၣ်” ဝဲလီၤ.

ဆိကမိၣ်ကွၢ် န့ဆၢၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်. နမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤဘျါက့ၤလံ. -လၢတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးအပူၤန့ၣ်, နသးခုမုၥ်လၤအါထီၣ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ကသ့ဒ်လဲၣ်. နသူအဝဲသ့ၣ်လီၤလီၤဆီဆီကသ့ဒ်လဲၣ်. အခဲအံၤ ဆိကမိၣ်ထံတၢ်အံၤတက့ၢ်. နမ့ၢ်စူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ်, ကစၢ်မၤဘျါက့ၤနၤ လၢသူၣ်လၢသးလံ. အဝဲအုၣ်ခီၣ်က့ၤနၤလၢ နတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်လံ.

မ်ပကစံးဘျုးသကိးယွၤလၢ အတ့ၦၤဒီးအုၣ်ခီၣ်က့ၤၦၤ, ဒီးဟ့ၣ်ဆၢက့ၤအီၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်ၦၤန့ၣ်တက့ၢ်.