လၢအလံၥ်ပတီၢ်ထီတဘ့ၣ် “ၦၤကညီအတၢ်အိၣ်အသး” (The Human Condition) အပူၤ, သီးမၢးခ့တ့ (Thomas Keating)တဲန့ၢ်ပူလၢ တၢ်ကြၢးသ့ၣ်နီၣ်တယုၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. သရၣ်တဂၤ အဟံၣ်နီၣ်ဝံာ်ခံလီၤမၢ်န့ၢ်အီၤအဃိ, တီၤလီၤဃုဝဲလၢ တပံၢ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ထံၣ်အဃုတၢ်ဒီး, အဝဲသ့ၣ်ဃုဃုၥ်ဒီးအီၤ, ဘၣ်ဆၣ် တထံၣ်က့ၤဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, အပျဲၢ်လၢ အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ် ဂ့ၤန့ၢ်ၦၤဂၤအကျါတဂၤသံကွၢ်အီၤ “သရၣ်ဧၢ, မ့ၢ်နဆိကမိၣ် နနီၣ်ဝံာ်ခံ ဟါမၢ်ဖဲလဲၣ်တတီၤသ့ၣ်သ့ၣ်လဲၣ်”. အသရၣ်စံးဆၢဝဲ “လီၤမၢ်လၢ ဟံၣ်ပူၤလီၤသၢၣ်” အပျဲၢ်တဖၣ် ကမၢကမၣ်ဒီးစံး “မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်ဃုဖဲတၢ်ချၢအံၤန့ၣ်လဲၣ်”. သရၣ်စံးဆၢဝဲ “ဖျါတြၢၢ်ကလၥ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ဖဲအံၤန့ၣ် တၢ်ကပီၤအိၣ်အါဝဲ အဃိလီၤ”.

အကတၢၢ် ခ့းတ့ စံးဝဲ ပလီၤမၢ်တ့ၢ် ပနီၣ်ဝံၥ်ခံလၢ, “တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဒီးယွၤ, တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်အိၣ်ဒီးၦၤ လၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ” န့ၣ်လံ. “ပမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါ တၢ်အံၤန့ၣ်, တၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤနီတမံၤဘၣ်. ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်အံၤန့ၣ်, တၢ်ခဲလၢၥ် ဃၣ်ဃၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ”

လၢသးသမူ အတၢ်မုၥ်ဒီးအတၢ်ဖှီၣ်အပူၤဒၣ်လဲၥ်, ယွၤမ့ၢ်ဒၣ် ပသးအတၢ်ဆၢန့ၢ် အယိာ်ကတၢၢ်တဖၣ် အနီၣ်ဝံာ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ပသးပ့ၤနီၣ်အီၤ ညီဒိၣ်မးလီၤ. ဖဲပဆိကမိၣ်ပတၢ်လူၤဃုတၢ်လၢတၢ်လီၢ်လၢ အကမၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်, ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ် ဒီးအိၣ်ကတဲၥ်ကတီၤအသးလၢ ကဒုးနဲၣ်ၦၤ တၢ်အိၣ်ဘှံးနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလံၥ်မးသဲ (၁၁) အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ပၢ်ကစၢ်လၢအဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အကျဲတဖၣ်, တမ့ၢ်ဆူ “ၦၤကူၣ်တၢ်သ့ ဒီးၦၤအသူၣ်ဆးအသးဆးတဖၣ်” အအိၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်ဆူ “ဖိဆံးတဖၣ်” အအိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ(:၂၅). ဒီးအဝဲကွဲမုၥ် “ၦၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢၥ်” (:၂၈). လၢအကဟဲဆူအအိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဘှံးအဂီၢ်လီၤ.

ဒ်ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်အသိး, ပထံၣ်န့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှံးနီၢ်နီၢ်သ့ဝဲ ဖဲပမၤလိန့ၢ် ပသရၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးလၢအသးစူၤဒီး ဆီၣ်လီၤသးတဂၤ (:၂၉) အကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်, ဒီးသးဆူၣ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်ၦၤဆူ ဟံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.