ပစံး, “ယကအီၣ်အၣ်လူ(နွဲၣ်တခူဒံၣ်)ဆဲးသိတခါအံၤ လၢခံကတၢၢ်လီၤ” ဒီး ၅ မံးနံး အလီၢ်ခံ ပအီၣ်အါထီၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မဲးကၢၣ် မီး(Michael Moss) စံးဆၢဃၣ် တၢ်သံကွၢ်အဝဲအံၤ လၢအလံၥ် ‘Salt Sugar Fat’ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်ဖျါဝဲ ကီၢ်အမဲရကၤအခီပနံၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်လၢ အထုးထီၣ် တၢ်အီၣ်ကစဲးကစီးန့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲ ကဘၣ် ‘မၤစၢၤ’ ထုးန့ၢ်ၦၤတဖၣ်အသး ဒ်သိး အကဆၢအီၣ် တၢ်အီၣ်တကဲဂံၢ်ကဲဘါတဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အနီၢ်နီၢ်, ခီပနံၣ် မံၤဟူသၣ်ဖျါတခါ သူဝဲစ့ဒီလၣ် အကကွဲၢ်သၢဆံ ဒီးဒိးလဲဝဲ “ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ” လၢအကဃု သ့ၣ်ညါ ၦၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သးမံ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ်ပတၢ်ဆၢအီၣ် တၢ်အီၣ်တဖၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤ လၢအဘျုးဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတမ့ၢ်ဝဲ ဒ်ခီပနံၣ် အဝဲန့ၣ်အသိးဘၣ်. အဝဲမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိး ပကသးသူ တၢ်အီၣ်နီၢ်နီၢ် လၢအမ့ၢ်သူၣ်သးအတၢ်အီၣ်, လၢအဟဲစိၥ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုၥ် လၢပသးအဂီၢ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် “ယမ့ၢ်ကိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟဲဆူ ယအိၣ်န့ၣ် တၢ်တသၣ်ဝံၤလၢၤဘၣ်အသးဘၣ်. ဒီးၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤယၤန့ၣ်, တၢ်တသူလၢၤဘၣ် အသးလၢထံဘၣ်”(ယိၤ ၆:၃၅). ခီဖျိ အတၢ်ကတိၤအံၤ, အဝဲ ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ် ခံမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢတမံၤ, ကိၣ်လၢအစံးဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ၦၤတဂၤ, တမ့ၢ်ကိၣ်လၢပပှ့ၤပဆါအီၤဘၣ် (:၃၂), ခံမံၤတမံၤ, ဖဲၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ယ့ၣ်ၡူးလၢ တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်နုၥ်လီၤဝဲဆူ တၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲဒီးအီၤလၢအဘၣ်, ဒီးထံၣ်န့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ၦဲၤ လၢအသူၣ် အသးအတၢ်ဆၢန့ၢ်ကိးမံၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ. ကိၣ်အံၤ မ့ၢ်သးအတၢ်အီၣ်အထူအယိာ် လၢအဆှၢဆူတၢ်သးမုၥ်သးမံတၢ်မူန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပပၥ်ပတၢ်နၥ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး, လၢအမ့ၢ်ကိၣ်နီၢ်နီၢ်လၢမူခိၣ်အပူၤန့ၣ် ပကသးသူအီၤ, ဒီးအဝဲကမၤဆှၢထီၣ်ၦၤ ဒီးဆီတလဲကွံၥ် ပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.