တၢ်ကတိၤတအိၣ်နီတဘီဘၣ်ႉ ထဲဒၣ်တၢ်သံကျံဒီး နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဧိၤလီၤႉ လၢ Zumba တၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်လၢအယံာ် ၂၄ နၣ်ရၠာစးံၣ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ် ဒီဘ့ၣ် ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်ဆါဘၣ်အကတီၢ်အခါ ပှၤလၢအကထိတဖၣ်အကထိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်၀း၀း ဂဲၤလိာ်၀ဲတပူၤဃီဒီး ပိာ်ထွဲမၤ၀ဲ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အ့ဒယၢၣ်‚ တ့ှူး ကီၢ်‚ ကီၢ်မဲးစံၣ်ကိၣ်‚ ကီၢ်အမဲရၠာစးကၤ‚ ကီၢ်အၤြဖၤကၤကလံၤထံး‚ ကီၢ်တနီၤလၢ ယူရၠာစးပၤၣ်လီၤႉ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအလီၤဆီလိာ်သး မၤသကိး၀ဲၣ် မ့ၢ်လၢ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်အဲၣ် Zumba တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိလီၤႉ ပှၤခိၣ်လၣ်ဘံၣ်ယၣ် အ့ၣ်ရၠာစးိဘ့း ပှၤနဲၣ်တၢ်တဂၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် Zumba တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိ ဖဲ ၁၉၉၀ နံၣ် တဖၣ် အခၢၣ်သးအကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ပနီၣ်ဒုးနဲၣ်တၢ်လၢ အတဆူးကါ တၢ်ကတိၤဘၣ်‚ ဒ်သိးကဆဲးကျိးလီၤတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤ၀ဲၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤပိာ်၀ဲ‚ တအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤၣ် တဘျီတခီၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နိးတၢ်ဘျးၣ်လီၤႉ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲ မ့ၢ်လၢတၢ်ထံၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးၣ် ထီၣ်ထီန့ၢ်တၢ်Bတီမၤတံာ်တာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤႉ ဒ်စီၤပီလူးစံး၀ဲၣ် ပ့ကၢးဒုးနဲၣ် ခီဖျိပတၢ်မၤတဖၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ဃု ‘ပှၤအါဂၤအဘျုး’ (၁၀း၃၂-၃၃) န့ၣ် လီၤႉ ဒ်ပကွၢ်လိခရၠာစးံာ်န့ၣ် ပကွဲမုာ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤအဂီၢ်လီၤ (၁၁း၁) ႉ
ဒ်တဘျီပှၤတဂၤစံး၀ဲအသိးၣ် မ်အ၀ဲကပၢဆှၢပတၢ်မၤတဖၣ် ဒ်သိးပကမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢ အဆှၢပှၤဂၤ ဆူတၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်အအိၣ်တက့ၢ်ႉ ဒီးမ်ပကတိၤတၢ်ဒီးမၤတၢ် ‘‘ခဲလၢာ်လၢ ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်တက့ၢ်’’ (၁၀း၃၁) ႉ