ယုၢ်ဖိတဒု အနါစ့ၤထုးဖုးအသးလီၤႉ တၢ်အီၣ်အ၀ံၣ်အဘဲတမံၤမံၤ အိၣ်ဖဲတၢ်အကပိာ် အကပၤလီၤႉ မ့ၢ်စဲဃဲၤလီၤႉ တၢ်အီၣ်အစိ ဆှၢအီၤဆူ ထိၣ်ဟဲအီၣ်ဆၣ်အဒၢတခါလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ချံအဘိၣ်အဘဲတဖၣ်လီၤႉ ယုၢ်ဖိအံၤ လဲၤစံၣ်လီၤ၀ဲလၢ ထးသွဲအပျံၤဖိ အလိၤ ဆူတၢ်အီၣ်အဒၢ‚ တလံာ်နုာ်ပဲBတီပူၤၣ် အ၀ဲထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလၢ အတုၤဆူတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလံ န့ၣ်လီၤႉ ခဲကနံၣ်အံၤ ထိၣ်တဖၣ်ဖျးအီၤ ခီဖျိတၢ်အီၣ်ဒၢအပဲBတီဖိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်လၢ အ၀ဲအီၣ်တ့ၢ်တၢ်ချံတဖၣ် တုၤအဟၢဖၢကၢကဲၣ်ဆိးအဃိ ခဲအံၤအနီၢ်ကစၢ် ကဲထီၣ်ခံစးဒီး ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးတန့ၢ်လၢၤဘၣ်ႉ
ပဲBတီတဖၣ် ဆှၢပှၤဆူတၢ်လီၢ်လၢအလီၤလိၣ်လီၤလးတဖၣ် မ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ် လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ပဲBတီတပူၤအတၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ် ဖျါဂ့ၤဂ့ၤ ဖဲလံာ် ကတိၤဒိ ၅ အပူၤ လၢ စီၤ့ှှလိၤမိၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဘၣ်ဃးဒီး က့းအတၢ်လ့ပစီန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒဲးဘးဘၣ်ဃးဒီးက့းန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးန့ၢ်ပှၤသး နာ်သက့ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ် ပမ့ၢ်ပိာ်အီၤ ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ခိးပာ်စၢၤအသးန့ၣ်လီၤ (၅း၃-၆) ႉ အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ယံၤ ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်ဒီး နကဘၣ်ကတာ်ဃာ်သးဖဲန့ၣ်‚ နလၤကပီၤကလီၤမၢ်ၣ်လီၤ (း၇-၁၁) ႉ စီၤ့ှှလိၤမိၤ ကူၣ်လိာ်၀ဲလၢၣ်အလီၢ်န့ၣ် ပကဘၣ်မုာ်လၤလၢ ပ၀ၤပမါဒၣ်ပ၀ဲန့ၣ်လီၤ (း၁၅-၂၀) ႉ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ် ပဆူးကါအီၤလၢ တၢ်ဒဲးဘးအဂုၤအဂၤတဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ (း၂၁-၂၃) ႉ တၢ်လ့ပစီပှၤ ဒ်သိးပကအီၣ် တၢ်အါတလၢမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ပကသူကျိၣ်စ့အါတလၢမ့ၢ်ဂ့ၤၣ် ယွၤမၤစၢၤပှၤသ့ ဒ်သိးပကဟးဆှဲးပဲBတီလၢအဆှၢပှၤဆူ တၢ်စၢဃာ်အပူၤ န့ၣ်လီၤႉ
ယုၢ်ဖိတဒုအံၤ အသးကခု၀ဲ ဖဲဟံၣ်ကစၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ အဖီကရၠာစးၢၢ် အထိၣ်အီၣ်ဆၣ်အဒၢပူၤဒီး ပျၢ်ကွံာ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤႉ ပဘၣ်သးခုစံးဘျုးစ့ၢ်ကီးလၢ ယွၤအစုစ့ၢ်ကီး အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢအကပျၢ်ကွံာ်ပှၤ ဖဲပဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ပှၤ အခါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ်ပကဃ့သကိးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ပကဟးဆှဲးတၢ်ကူၣ် တရၠာစးံးအပဲBတီ လၢအဆိန့ၣ်တက့ၢ်ႉ