နံၣ်ကယၤ ၂၀ အဆိအခါ ပှၤအံးတလံးဖိပှၤကွဲးထါ F.T. Marinetti မၤအိၣ်ထီၣ် ခါဆူညါသနူ (Futurism) လၢ အမ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်မှံလၢ အဂ့ၢ်လိာ်ကွံာ် ခါလၢအပူၤကွံာ်ၣ် မၤလၤကပီၤ စဲးဖီကဟၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၁၉၀၉ နံၣ်န့ၣ် Marinetti ကွဲး၀ဲလံာ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ဘၣ်ဃးဒီးခါဆူညါသနူ (Manifesto of Futurism) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အပူၤ အ၀ဲ တဲဖျါဘိးဘၣ်၀ဲ ‘‘တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံး ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်’’‚ ပ့တၢၤ၀ဲ ‘‘တၢ်ဒိတီၢ် လၢစုခီၣ်‚’’ ဒီးပာ်ဖျါဆှဲဆှဲဒ်အံၤၢ် အန့ၣ်လီၤႉ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဖးဒိၣ်တၢတဘျီ တဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ ဘၣ်ႉ Marinetti အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ သံဖဲ ၁၉၄၄ နံၣ် န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤ တဖၣ် အိၣ်ဒၣ်အတၢ်ဒၣ်၀ဲဖဲအလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
စီၤပၤစီၤဒၤ၀ံး သး၀ံၣ်ထါဘၣ်ဃးဒီး ဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်အတၢ်ထံၣ် တခီလီၤဆီဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွဲး၀ဲဒၣ် ‘‘တုၤယကွၢ်နမူခိၣ်နစုမုၢ်စုနၢၤ အတၢ်မၤ‚ လါဒီးဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤလၢ နပာ်လီၤဒီး ပှၤကညီလၢ နကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်’’ (စံး ၈း၃-၄) ႉ စီၤဒၤ၀ံး အတၢ်သံကွၢ်အံၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢ တၢ်တစူၢ်တနာ်တၢ်အပူၤဘၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ ယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ကယၢဖးဒိၣ်ဖးလဲၢ်အံၤ သ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤပှၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယွၤပာ်သူၣ်ပာ်သး ပဂ့ၢ်ပကျိၤခဲလၢာ်ခဲဆ့‚ လၢအဂ့ၤ‚ လၢအ အၢ‚ လၢအဆီၣ်လီၤသး‚ လၢအရၠာစးၢၢ်အစၢၢ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်တၤဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤတဖၣ်န့ၣ် အဘျုးတအိၣ်ဘၣ်ႉ နီၢ်နီၢ်တခီ အ၀ဲသ့ၣ် တၤပှၤလၢ ပကစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ