ဖဲအဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ်အကဲထီၣ် ကၠၢနၢၣ်လံး (စ) တဂၤ ဒ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ တနံၤစုာ်စုာ်‚ ဖဲအအိၣ်လၢကျဲဖိလၢ ကခီဂာ်ကျဲမုၢ် အလိၤၣ်လီၤႉ လီၤလီၤဆီဆီ‚ ဖဲအ၀ဲအသးခုသးမုာ်လၢ ကဖးဘၣ်တၢ်ပရၠာစးၢပစၢၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲၣ်လီၤႉ
ညီနုၢ်‚ဖိသၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးသးလၢ အအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီး သးလၢအအဲၣ် မၤလိတၢ်အဃိ‚ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ လံာ်စီဆှံၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကသးစဲအါထီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ် အၢၣ်လီၤတဖၣ် ဒီးသူၣ်ဟူးသးဂဲၤလၢလံာ်စီဆှံအပူၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤဒူပှၤဃိၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ‘‘အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါ ယိာ်ထီၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်ကစးထီၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒဲးဘးၢ်အီၤ သ့လၢ တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ အဒိၣ်လီၤႉ တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ ဖဲအံၤ ဒုးကပီၤထီၣ် တၢ်ကပီၤတမံၤ လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢတၢ်အိၣ်မူနီၢ်နီၢ် အတၢ်အိၣ်သး တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်အဲၣ်ဒီးမၤလိတၢ်‚ လီၤလီၤဆီဆီ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး နီၢ်သးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဒီးပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢ တၢ်နာ်လၢနံၣ်အါလါအါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ကတိၤဒိ ၁း၅ ဟ့ၣ်ကူၣ် ပှၤလၢ ‘‘မ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ကနၣ်ႉႉႉ မၤလိတၢ်ကအါထီၣ်’’ လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတဆိကတီၢ်အတၢ်သိၣ်လိပှၤၣ်ဘၣ်ႉ