ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢပနံၣ်တၢ်ကၤတၢ်မၤတဂၤၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအထူးတီၤလီၤလးအံၤ ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဒ်အမ့ၢ်‚ တၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ်ဆူ ဟါ (ရၠာစး) လဲ (န) ကလံၤစိးၣ် အ၀ဲစူးကါစ့ ဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၃၅၀ ဆူ နယူယီးအရၠာစးိးစဘဲး အါလဲ (န) ဆူ စဲးဖီကဟၣ်ပီညါလၢ အကါဒိၣ် တတီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ ‘‘ယနာ်ဒူဒူလၢ တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဖဲ ပအိၣ်မူဒံး အကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယနၢ်ပၢၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးတဆံးတက့ၢ်ဆူ တၢ်ကစဲၤခံလၢ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ် ႉႉႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၢ်ဒံး နဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တ့ၢ်တၢ်ဖဲ နသံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ’’ ‘‘ဟ့ၣ်တၢ် ဖဲနမူဒံးအဖၢမုၢ်’’ အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အလီၤကမၢကမၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်ယိၤဟၣ်အပူၤ‚ ပှၤအိၣ်၀ဲတဂၤလၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်မဲာ်ဘျီၣ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစံးဆၢက့ၤ တၢ်သံကွၢ်အံၤလၢ‚ ‘‘အ၀ဲဒၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ် ယဘၣ်မၤလၢမုၢ်ဆါခီလီၤ’’ (း၃-၄) ႉ ဖဲလၢပတၢ်မၤတဖၣ် မ့ၢ်လီၤဆီလိာ်သး လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်မၤတၢ်လီၤလးတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ခီဖျိပတၢ်ဆၢကတီၢ်‚ ပတၢ်ဂံၢ်ထံး မ့တမ့ၢ် ပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ်၀ဲဒ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ