ကၠၢမန့ၢ် စ့တၢးပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ‚ ကဘၣ်တ့ၢ်နုာ်ခီ စ့ယူရၠာစးိၣ် ၆၂ႉ၄၀ ဒီလၣ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်တဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲအမံခ့ကတီၢ် အစုဘိလၢ အပာ်ထီၣ်၀ဲလၢ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဆီၣ်လီၤဘၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၂) ဒီးတ့ၢ်နုာ်ခီဘၣ်စ့ယူရၠာစးိၣ် ၂၂၂ ကကွဲၢ် (ဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၃၀၀) ဆူပှၤပရၤတၢ်အစ့တၢးလံာ်ပျဲအပူၤလီၤႉ တၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး အတံၤ သကိးလၢအအုၣ်အသးလၢ တၢ်တ့ၢ်နုာ်ခီစ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်အံၤၢ်က့ၤ ဒီးမၤဘၣ်လိာ်က့ၤဘၣ်ဆၣ်‚ မ့ၢ်လၢအ၀ဲတမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ခိးဆိးသီ တၢ်‚ မံခ့မံသပ့ၤအဃိၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဒုးပလီၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ‚ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ခိးဆိးသီတၢ် အဃိၣ်လီၤႉ အ၀ဲကိးအ၀ဲသ့ၣ် ဆူတၢ်လီၢ်တတီၤ လၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ က့ၤသစ့ၤမနၤ ဒ်သိးကစူးကါတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢတၢ်ကဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဃ့ထုကဖၣ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်သူၣ်အုးသးအုးၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဘၣ် စီၤပ့းတ့ှူး‚ စီၤယၤကိာ် ဒီးစီၤယိၤဟၣ်လၢ ကအိၣ်ခိးဆိးသီ ဒီးဃ့ထုကဖၣ်‚ ဃုာ်ဒီးအီၤ (မး ၂၆း၂၈) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်မံသပ့ၤဘၣ်အသးလီၤ (း၄၀-၄၁) ႉ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်လၢ ကအိၣ်ခိးဆိးသီဃ့ထုကဖၣ်တၢ်‚ ကပာ်တ့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဒီတဒၢ ဖဲတၢ်လ့ပစီနီၢ်နီၢ်ဘၣ် တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်ၢ်ဖံးဃာ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအကလုၢ်ကထါ ဒ်သိးကအိၣ်ဆိးလၢနီၢ်သး တၢ်အိၣ်ခိးဆိးသီတၢ် ခီဖျိတၢ်လုၢ်ထီၣ်သးအါထီၣ်လၢ ကစူးကါတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးအီၤ လၢတၢ်ထုကဖၣ်တက့ၢ်ႉ ဖဲပမ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်ၣ်လီၤႉ