ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢဒၢးတဖျၢၣ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အလီၢ်ၣ်လီၤႉ ‘‘ဖိမုၣ်တဂၤလၢ အဟးသဒၣ်ကွံာ်အမိၢ်‚ နီၤဒီမိၤ၀ၤလၢ အလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢတဘျီခါ အဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သး ဒီးအခဲအံၤ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတၢ်သးခၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်သးလၢအဆီတလဲသးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
တဘျီဘျီ‚ ဖဲပခိၣ်ပဃၢၤလၢအ၀းတရၠာစးံးပှၤ မ့ၢ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်ဟံးဃာ် တၢ်ခံးတၢ်နၤ ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤအခါၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ယွၤအသးစီဆှံလၢ အအိၣ်ဆိးလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်အပူၤ (ယိၤ ၁၄း၁၇) ‚ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တူၢ်သံအသးလၢ တၢ်သးဟးဂီၤဒီး တၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်တမုာ်တလၤအဂီၢ်ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤ ဒ်ပှၤကူပှၤကညီတဂၤအသိး‚ ကစၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ကပီၤဆူ တၢ်ခံးတၢ်နၤ (၁း၄-၅ၣ်လီၤႉ ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ကစၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး စီၤနံၤကဒ့မူၤ‚ လၢအဟဲ ထံၣ်ခူသူၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢမုၢ်နၤ ဘၣ်ဆၣ်ၢ်တၢ်ကပီၤ (၃း၁-၂ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး သိၣ်လိ စီၤနံၤကဒ့မူၤလၢ ‘‘ယွၤအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တုၤအဟ့ၣ်လီၤ ကွံာ်အဖိခွါအိၣ်တဂၤဃီၣ် အသုတဟးဂီၤတဂ့ၤဒီး ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိလီၤ’’ (၃း၁၆) ႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးမ့ၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ကပီၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒၣ်လဲာ်ၣ်လီၤႉ ပမ့မ့ၢ် ကစၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်အဃိၣ်လီၤႉ လၢတၢ်စံးဘျုး‚ မ်ပဃ့ထုကဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကဒုးကဲထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်ကပီၤလၢ အဒုးနဲၣ်ကဘီအတၢ်လဲၤကျဲလၢ အ၀ဲအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ (မးသဲ ၅း၁၄-၁၆) တက့ၢ်ႉ