ခါ (လ) ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးခဲစၢၣ်တၢ်ဆါၣ်လီၤႉ အ၀ဲဃ့ထုကဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်အီၤ ပသိၣ်အသီလၢ တၢ်ကကွဲးအီၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲအၢၣ်လီၤ၀ဲလၢ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဆီလၢ တၢ်ကဃ့ထုကဖၣ်တၢ် မ့ၢ်လၢ ‘ပှၤ တဂၤဂၤ ကဘၣ်သံကွၢ်၀ဲလၢအ၀ဲကမူဘၣ်၀ဲအဂီၢ်’ အဃိန့ၣ်လီၤႉ
ခါ (လ) အတၢ်အိၣ်သးလၢအကီခဲၣ်လီၤႉ ပကထံၣ် ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ၂ မိၤဒီးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဘၣ် ဒ်ကုၢ်ပှၤ‚ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ်‚ ဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးလၢ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢ အဖီလာ်လီၤႉ ဖၤရၠာစးိၤတပျဲအ၀ဲသ့ၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဖိ၀ဲၢ်ကိလၢ ဟံၣ်ကိးဖျၢၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်‚ ထဲဒၣ်ဟံၣ်လၢသိဖိအသွံၣ် ဖှူအသးလၢ ့တဲၤ တဖၣ်ၣ်လီၤ ( ၂ မိၤ ၁၂း၆-၇) ႉ
တနံၤအံၤၣ်လီၤႉ မုၣ်ကီၤလံၢ်တပျဲပျၢ်ကွံာ်ပှၤ‚ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်အံၤ လၢအကစၢ်ဒၣ်၀ဲ‚ လုၢ်ထီၣ်အဖိခွါလၢ တၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်အသွံၣ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ကိးပှၤ ဒ်သိးဒုးစဲဘူးပသးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ‘‘ယဒိးသံဃုာ်လံယသးလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤ ဒီးခရၠာစးံာ်န့ၣ်လံႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယမူလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်လၢၤဘၣ် ယၤဘၣ်‚ မ့ၢ်ခရၠာစးံာ်မူလၢ ယပူၤလီၤ’’ (ကလၤ ၂း၂၀) ႉ ဖဲပမ့ၢ်ပာ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်လၢယွၤအသိဖိလၢတသံၣ်သူမီာ်ကျၣ်အလိၤ‚ ပလုၢ်ထီၣ်သးလၢ ပကသံဃုာ်ဒီးအီၤကိးနံၤၣ်လီၤႉပပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အံၤ ကိးဆၢကိးကတီၢ်လၢ တၢ်ကသမၢကွံာ် တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်စၢဃာ် ဒီးအၢၣ်လီၤတၢ်ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအတၢ်သဘ@လၢခရၠာစးံာ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပသံဃုာ်ဒီး ကစၢ် ယ့ၣ့်ှှူးၢ်တၢ်အံၤတမံၤလၢၤဘၣ်ႉ