လီကလံၤမုၢ် ကဲထီၣ်၀ဲလၢ ၀့ၢ်မဲဖံး (စ) ‚ ထဲနစံၣ် ဖဲ ၁၉၆၈ နံၣ်ၣ်လီၤႉခီဖျိတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ ဒီးဖံးညၣ်တမုာ်တခုၣ်အဃိ‚ သရၠာစးၣ်ဒိၣ် ဒီးကထၢၣ် မၣ်တ့ၣ် လူသၢၣ်ခ့ကၠူနံၣ်ယၣ် တအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်‚ လၢပှၤလၢ အမၤ ကဆှီတၢ်ဖိအဂီၢ်‚ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဘျီၣ်ရၠာစးိဖှိၣ်တခါအပူၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲကမၢ ကမၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူလၢမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤ မ့ၢ်တဂ့ၤ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤ အဃိ‚ အ၀ဲလဲၤဆူဘျီၣ်ရၠာစးိဖှိၣ်ဒီး ကတိၤလီၤတၢ်လၢယံာ်အမံးနံး ၄၀‚ လၢပှၤတနီၤစံး၀ဲ အမ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်ကတၢၢ်လၢၣ်လီၤ’’ႉ
လၢတနံၤ‚ ဒီးကထၢၣ်ခ့ဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤလၢကျိဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲအတၢ်ကစီၣ်မူတ့ၢ်ဒံးလၢ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢတဖၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤခရၠာစးံာ်ဖိလၢပျၢၤတဖၣ်‚ ဒ်တၢ်အံၤအသိးၢ်ဘၣ် တၢ်ကစီၣ်တခါလၢအမၤသဘံၣ်ဘုၣ်ထီၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အသးန့ၣ်လီၤႉ လံာ်ဧ့ၤ့ဘံၤ မ့ၢ်လံာ်တဘ့ၣ်လၢ အကွဲး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤယူဒၤဖိလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်တဖၣ်‚ လၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ခရၠာစးံာ်‚ ဟ့ၣ်ထီၣ်နီၢ်သးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ အဂၢၢ်အကျၢၤၣ်လီၤႉ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးၣ်‚ မၤဆူၣ်ထီၣ်တက့ၢ်’’ (၁၂း၁၂) ႉ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤယူၤဒၤဖိတဖၣ်အသိးၣ်လီၤႉ
အခဲအံၤ‚ ဒ်ပမ့ၢ်ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အသိးၣ်အဃိ ‘‘တၢ်ဘှံး ပသးဒီး တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ’’ (း၃) တအိၣ်လၢပပူၤလၢၤဘၣ်ႉ
တၢ်လၢအလီၤတံၢ်မ့ၢ် သးသမူအကလံၤမုၢ်တွၤတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် လၢယ့ၣ့်ှှူးအပူၤ‚ ပဟးထီၣ်၀ဲကသ့လၢ သးသမူအလပီ စံၣ်စုးၣ်လီၤႉ