မံး့ှှၢလၢၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်တၤတၢ်တဖၣ် ဖဲလၢအ၀ဲဒိၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်ဖံးလံးပံ (န) နှၣ် လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲထီဘိ အဲၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါ ဒီးထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤမုာ်သးလၢ ကစၢ်အကလုၢ်ကထါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တနံၤ ဖဲလၢအ၀ဲမၤလိတၢ်လၢဖၠၣ်စိမိၤအခါၣ် ဟူး၀းထီၣ်၀ဲလီၤႉ အ၀ဲအသးကလၢၢ်ဘၣ်၀ဲ ဒ်ပှၤတဂၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ‚ ‘‘မ့ၢ်လံၣ်ဒီး တၢ်မနုၤကမၤအသးလဲၣ်ႉ တၢ်ကလုၢ်လီၤထူလီၤယိာ်အိၣ်၀ဲၣ် ကပီၤထီၣ်လၢတၢ်ခံးကျါ‚ အခဲအံၤဒီး ထီဘိလီၤႉ တၢ်ကလုၢ်ကဲထီၣ်လၢ တၢ်ညၣ်ၣ် အဲၣ်ဆၢက့ၤနၤသ့၀ဲလီၤႉ’’
အ၀ဲဖးဘၣ်လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ အစးထီၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ အဒုး သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ပှၤဖးလံာ်ယိၤဟၣ်တဖၣ်လၢ လံာ် ၁မိၤဒီး စးထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤႉ ‘‘လၢထံးလၢသီန့ၣ်ႉႉႉ’’ (၁မိၤ ၁း၁) ႉ စီၤယိၤဟၣ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အိၣ်‚ ဒီးကစၢ်လၢထံးလၢသီ တကးဒံးဘၣ်ၣ်လီၤႉ အါန့ၢ်အန့ၢ်ၣ် ကဲထီၣ်ဘၣ် ယွၤအဖိတဖၣ်လီၤ (း၁၂) ႉ
မံးရၠာစးှၢလၢၣ်ဖိးဟုတူၢ်လိာ် ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအ၀ဲန့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်ယွၤအဖိတဂၤ (း၁၃) န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟ့ၣ်တၢ်လၤကပီၤဆူယွၤလၢ အမၤပူၤဖျဲးအီၤ လၢတၢ်စဲထီ ကသံၣ် မူၤဘှီး မ့တမ့ၢ် သံးလၢအကဲထီၣ်ညီနုၢ်လၢအဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်အကျါ‚ ဒီးအခဲအံၤ အ၀ဲ ကွဲးဘၣ် ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အတၢ်သးခုကစီၣ်အဂ့ၢ်ၣ်လီၤႉ ပမ့မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရၠာစးံာ် ဒီးၣ် တၢ်ကလုၢ်ကထါလၢအပှဲၤဒီး တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တဖၣ် ပကတိၤအီၤကသ့မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႉ