ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ၀ံၤလံအံၤ‚ ယတနာ်ယဲဘၣ်‚အံ့ၣ်လီၤႉ
ယသ့ၣ်ညါအ၀ဲကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဃ့ၢ်စိာ်ဃ့ထီလီၤႉ တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်၀ံၤလံႉ သ့ၣ်ထူၣ်ဒီးတၢ်ကယၢကယဲတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်လံႉ ပတုၤဘၣ်လံလၢ လါယနူၤအါရၠာစးံၤ လၢဂံၢ်ဘါတအိၣ်ဒီး လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်သူတချုးသါတချုး လၢအဟဲပိာ်ထွဲတၢ်အံၤအခံၣ်လီၤႉ
လၢပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်‚ ဖဲပပာ်ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ယံၤယံၤ၀ံၤ‚ ယသ့ၣ်ညါလၢ ဖဲလၢလံာ်နံၣ်လံာ်လါ မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်နံၤသီဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ် အတွးတအိၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်တမံၤလၢယညီနုၢ် စံးတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ၢ်ဒံး ပတၢ်မၤခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တစိၢ်တလီၢ်အမူးအံၤ မ့ၢ်နီၢ်သးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအအိၣ်လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဟဲစိာ်ဆူပဟီၣ်ခိၣ် ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအ၀ဲအတၢ်ကဟဲက့ၤ ကဒါက့ၤန့ၣ်လီၤႉ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် တဘျီ၀ံၤတဘျီလၢအိၣ်ခိးၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်ဖျါတၢ်လီၤဆီတဖၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မူ တၢ်ဂဲၤအကျဲ ဃုာ်ဒီးတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်’’ (း၁၉) ႉ တၢ်အိၣ်မူဟူးဂဲၤက့ၢ်ဂီၤတမံၤလၢ တၢ်မုၢ်လၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးကဟဲက့ၤကဒီးတဘျီ‚ ‘‘ပတၢ်၀့ၢ်ဖိအလီၢ်ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ၣ် ပကွၢ်လၢ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအကျဲစ့ၢ်ကီးလီၤ’’ (း၂၀)
တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ‚ ‘ပမ့ၢ်၀့ၢ်ဖိအလီၢ်ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်’ ဆီတလဲတၢ်ကိးမံၤၣ်လီၤႉ တၢ်မုၢ်လၢ်အ၀ဲန့ၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ‚ နံၤသီလၢအလဲၤပူၤကွံာ်ကိးနံၤၣ်လီၤႉ