ဖဲ ဟဲးဒ၀ၢးကၠဲးစၢၣ် လၢအမ့ၢ်ပှၤဟးဃုခူၣ်ထူတဂၤ‚ ဟးထီၣ်ဆူ တၢ်ကလဲၤခူၣ်ထူလၢ ခဲ (လ) ဖိနံယၣ် ‘‘တၢ်ဖှိဃ့ၢ်သဖှိခူၣ်ထူဖးဒိၣ် လၢယူၢ်ႉစဲး (စ) ‚ အတၢ်ကွဲးနီၣ်ကိးနံၤလၢ လါမ့ၤအသီ ၂၀‚ ၁၈၄၉ နံၣ်‚ ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးလၢ အတၢ်ဒိးလ့ၣ်တၢ်လဲၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွဲးဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘အိ‚ တဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ယဃံယကွဲတဖၣ် ဖဲအံၤတဂ့ၤ‚ မ့ၢ်သ့‚ ပျဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢကမံနီၤဘၣ်လၢ ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတက့ၢ်’’ ပှၤအဂၤတဂၤ လၢအဟးခူၣ်ထူလၢအမံၤမ့ၢ် ကၠီ၀ၢးခၢၣ်တခီ‚ ကွဲးလီၤ တၢ်ကွဲးလၢ‚ ‘‘တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်တီၤအလၢအပှဲၤ အဒိၣ်ကတၢၢ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဖးလၢ တၢ်ဆိကမိၣ်အီၤႉႉႉ ယဟ့ၣ်ကူၣ်မတၤတဂၤမးတသ့ၣ်ဘၣ်ႉ
လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ၀ၢးခၢၣ်က့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ်ဒီး ဖံးတၢ်မၤတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် ခီဖျိတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးၣ်လီၤႉ ဖဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိဟဲစိာ် အ၀ဲအလံာ်ပရၠာစးၢဘီဃးတဖၣ်ဆူအမဲရၠာစးကၣ် ကွဲၤထံၣ်ဟူတၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အဲ (န) ထံးရၠာစးိးရၠာစးှိၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအကတိၤတၢ်လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ တဲဖျါထီၣ်လၢ ‘‘အ၀ဲမၤန့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤလၢ အလုၢ်ပရၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်ဃ့ၢ်သဖှိ ဒီးခူၣ်ထူန့ၣ်လီၤႉ
လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ၀ၢးခၢၣ်ဒီးကၠဲးစၢၣ်က့ၤကဒါက့ၤဆူ ဟံၣ်ဖဲအဒိးန့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆူ‚ တၢ်ကမူလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ၢ်ဒံး တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဆိကမိၣ်တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီးစီၤပၤ့ှှလိၤမိၤလၢၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ဒီး ပှၤလၢအမၤန့ၢ် တၢ်သူၣ်ဆး သးဆး န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ၀ဲလီၤႉႉႉ ကဲထီၣ်၀ဲလၢတၢ်မူအသ့ၣ်တထံးလၢကယဲၢ်ပှၤလၢအဟံးန့ၢ်အီၤအဂီၢ်ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ၀ဲလီၤ’’ (ကတိၤ ၃း၁၃‚၁၈) ႉ တၢ်ကူၣ်သ့ အတၢ်ဃုထၢအံၤၢ်တၢ်န့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤၢ်ထူစီတက့ၢ်လီၤ’’ (း၁၄) ႉ တၢ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်တၢ်လၢအလုၢ်ပရၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ကိးမံၤ (း၁၅) န့ၣ်လီၤႉ
မုၢ်နံၤအါအိၣ်၀ဲလၢအစုထွဲႉႉႉ အကျဲန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအမုာ်ဒီးကယဲၢ်အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤ မ့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤ’’ (း၁၆-၁၇) ႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ တၢ်လၢအတၤပှၤမ့ၢ်တၢ်ကဟံးဃာ် တၢ်ကူၣ်သ့ဃံးဃံးၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ ကစၢ်ယွၤကဆိၣ်ဂ့ၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ