ခ့ယုၢ်ခံဒုအဂီၤ ကွၢ်လီၤတၢ်လၢ ၀့ၢ်နယူယီးကမျၢၢ်လံာ်ဖှိၣ်ဒၢး အပဲBတီအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ လၢအဘၣ်တၢ်သိအီၤလၢ လၢၢ်ကိၤလၤ အလွဲၢ်၀ါ (မါဘၢၣ်) အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ လၤကပီၤ

ၣ်လီၤႉ လၢအဆိ‚ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးမံၤလိာ်ကွဲလၢအမ့ၢ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲတၢ် အကတီၢ်လၢ တၢ်သးဟးဂီၤဖးဒိၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၤတၢ်၀ါတဖၣ် လၢပှၤနယူယီးဖိ ကလီၣ်ဖျါထီၣ် ဖဲတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဘၣ်တၢ်လၢနံၣ်လၢအပှဲၤဒီး တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်န့့ၣ်လီၤႉ တုၤလၢ တနံၤအံၤဒၣ်လဲာ်‚ ခ့ယုၢ်တဖၣ် တၢ်ကိးဒံးအမံၤ လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် ခ့ယုၢ်လၢအမူဒီးအိၣ်ဒီးစိကမီၤတမံၤလၢအဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်ၣ်လီၤႉ လၢအ၀ဲအတၢ်ထံၣ်လၢညါအိၣ်လၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်‚ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ် ဟီၣ်ထီၣ်ဖဲပှၤတအိၣ်နီတဂၤလၢအအိးထီၣ် လံာ်ထူလၢ အဘၣ်တၢ်စဲပနီၣ်လၢ အပၣ်ဃုာ် ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ် ဒီးတၢ်ပရၤက့ၤတၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ အ၀ဲဘၣ်တၢ်တဲဘၣ်အီၤ လၢ ‘‘ဟီၣ်တဂ့ၤ‚ ကွၢ်ကွၢ်ခ့ယုၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ယူဒၤအဒူၣ်ဒီးစီၤဒၤ၀ံးအဂံၢ်တဂၤၣ်လီၤ’’ (လီၣ်ဖျါ ၅း၅) ႉ
ဒီးလၢခံတဆၢ‚ စီၤယိၤဟၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်တမံၤလၢလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ‚ ‘ယထံၣ်သိဖိဒ်အဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤအသိးၣ်လီၤႉ ခ့ယုၢ်ဒီးသိဖိအံၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤဃိ လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ် ‘‘စီၤပၤ လၢအမၤနၢၤတၢ်ဒီး’’ ယွၤအသိဖိလၢ အစိာ်ထီၣ်ကွံာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်ဒဲးဘးလီၤ (ယိၤ ၁း၂၉) ႉ ခီဖျိအ၀ဲအဂံၢ်အဘါဒီးအထူၣ်စုညါၢ်တၢ်သးကညီၤဒီးတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဃိၣ်လီၤႉ