ဖဲလၢ ဘရၠာစးါယၢၣ်နံၣ် အသးပှဲၤထီၣ် ၃၀နံၣ်န့ၣ်‚ အ၀ဲအသးတမုာ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉအ၀ဲ ဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢ ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံလၢအဂီၢ် ဒ်သိးတသုးဆၢသုးကတီၢ်ဘၣ်ဒီး ကဃု ထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတခါန့ၣ်လီၤႉ လၢဒ့ဘ့းအဂီၢ်တခီ ဖဲနံၣ်ထီၣ်သီအဟါန့ၣ် အ၀ဲ ကွၢ်လီၤမဲာ်ထံကလၤဒီး အၢၣ်လီၤအီလီၤ၀ဲလၢ တၢ်တနံၣ်အံၤ ကမ့ၢ်နံၣ်လၢ အ၀ဲကမၤဃဲၤ လီၤအသးန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ ကၠ့ (စ) အဂီၢ်တခီ‚ လါလဲၤပူၤကွံာ်လၢခံတဘ့ၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအၢၣ်လီၤအီၤလီၤအသး လၢ ဆူညါတလါကကျဲးစၢး ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉ
နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတ့ၢ်နသးလၢ နကလဲလိာ်နသးလၢလါအသီ‚ နံၣ်အသီ‚ နံၤအိၣ်ဖျဲၣ် ဆၢက့ၤအသီတဘျီ ဒီးပှၤဒ်သိးနၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲအါမးလီၤႉ ပှၤဃုထံတၢ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ဟ့ၣ်တၢ်အံၤလၢအမံၤတခါၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်စံး၀ဲလၢ ဖဲလံာ်နံၣ်လံာ်လါကတီၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤန့ၣ် အါတက့ၢ်ပကခံကွၢ်စီၤကွၢ်လီၤက့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢပဆၢကဲထီၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်တဖၣ်အဃိၣ်လီၤႉ
တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစံးဘၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တမံၤအံၤ‚ ဒီး ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ထံၣ် ဘၣ်ဃးပကဲထီၣ်ပှၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်သ့၀ဲဒ်လဲၣ် (ကလီးစဲ ၃း၁၂-၁၄) ၣ်လီၤႉ တၢ်လဲလိာ်အသးအံၤ မၤအသး တမ့ၢ်ခီဖျိထဲလၢတၢ်ဆၢတဲာ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်အဃိဘၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပနာ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးန့ၣ်‚ ပကဲထီၣ်ပှၤအသီတဖၣ်‚ ဒီးယွၤအသးစီဆှံ မၤတၢ်လၢပပူၤ ဒ်သိးကမၤက့ၤပနီၢ်သီ (း၁၀ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အပူၤ မ့ၢ်တၢ်စးထီၣ်သီသံၣ်ဘှဲ အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉ တလိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ပကအိၣ်ခိး လံာ်နံၣ်လံာ်လါမုၢ်နံၤလီၤဆီဘၣ်ႉ နတၢ်အိၣ်မူအသီစးထီၣ်ခဲအံၤ သ့၀ဲဒၣ်လီၤႉ