ဆိကမိၣ်ထီၣ် ပှၤတဂၤလၢအတ့လီၤသ့ၣ်ဆှိအ့ရၠာစး့းလၢ အဟဲလၢတၢ်ချံဖိတဖၣ် စးထီၣ်တၢ်မူ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်သးအခီၣ်ထံးတမံၤအသိး‚ ပှၤတဂၤလၢ အတ့လီၤဆၣ်တဖၣ် လိၣ်ထီၣ်အသးဆူ ဒၢလီၢ်တခါအပူၤ‚ ပှၤတဂၤလၢ အမၤပှဲၤမူခိၣ်ဒီး မုၢ်‚ လါ‚ ဆၣ်တဖၣ်‚ ကဲထီၣ်တၢ်အဖီးဖိၣ်တက့ၢ်ႉ ယ့ၣ့်ှှူးလၢအမ့ၢ်ယွၤညီကွံာ်အလၤကပီၤ ဒီးလိၣ် ကဲထီၣ်သးလၢ ဖိသၣ်လၢအအိၣ်လၢမိၢ်အဒၢလီၢ်ပူၤ (ဖံလံး ၂း၆-၇) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ဧါႉ
ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢ အ၀ဲဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤထူစံၣ်ဖိသ၀ီ တဖျၢၣ် အပူၤ‚ လၢပှၤကွၢ်သိဒီးကလူးတဖၣ်အကျါဒီး ဆၣ်လၢအကပီၤလၢမူခိၣ်ၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် လၢအဘၣ်ယွၤသးဒီးပှၤကညီ အသး‚ ဒ်ပှၤလုၢ်ဘီဘိတဂၤအသိး‚ လၢအဒုးသးလီၤကတုၤ ရၠာစးၤဘံတဖၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်စံးဆၢ လၢတၢ်သံကွၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်တဖၣ်‚ ဒ်သးစၢ်တဂၤ လၢယၣ်ဒ့ၣ်ကျိ‚ ဒီးအပၢ်လၢမူခိၣ် အတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ ဒီးလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢၣ်တက့ၢ်ႉ
ကွၢ်ကဒီးအ၀ဲအတၢ်စးထီၣ် တၢ်ဆီတလဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် အမံး့ှှၢၣ် တၢ်မၤလၢ အမ့ၢ်‚ တၢ်ယါဘျါပှၤဆူးပှၤဆါ‚ ထိးဘၣ် ပှၤလိၤဟးဂီၤ‚ ပျၢ်ပှၤလၢ အတကဆှီတဖၣ် အတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်စ့ၢ်ကီး‚ အ၀ဲအတၢ်ချံးလီၤခီၣ်လၢ တၤသၣ်လီၢ်တတီၤအပူၤ လၢ တၢ်ကပၢၤကနိယွၤ ဒီးဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲဖီၣ်အီၤ‚ ဖဲအတံၤသကိးလၢ အလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်‚ ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်‚ အ၀ဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဖုၣ်ကိာ်ဒီးဘၣ်တၢ်ပျၤအစုလၢထး လၢသ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါအလိၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကွၢ်ကဒီး‚ ဖဲလၢၢ်လၢတၢ်ကးတံာ်တၢ်သွၣ်ခိၣ် တလ့ၣ်ကွံာ်သးၣ်တက့ၢ်ႉ
ကွၢ်ကဒီး အ၀ဲဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤဆူ တၢ်လီၢ်အထီကတၢၢ် (း၉) တက့ၢ်ႉ ကွၢ်အ၀ဲအမံၤမၤပှဲၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် (း၁၀-၁၁) တက့ၢ်ႉ
ပှၤလၢအတ့လီၤဘၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်အဖီးဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ်လၢ အၣ်တရၠာစးၣ်စီ တခါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် ပခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) အဖိသၣ်န့ၣ်လီၤႉ