ဖဲကၠီတၢ်ခုၣ်ဘၣ်အီၤ ကဲထီၣ်က့ၤလၢနမိနံယါ‚ အ၀ဲဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢတၢ်ကယါဘျါ အသးလီၤႉ တကတီၢ်ဃီ‚ အ၀ဲအမိၢ်ဘၣ်တၢ်ယါဘျါခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်စှၤ ကထၢလၢအအိၣ်လၢအ၀ဲအတၢ်ဆါဒၢးအဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲတချုးခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤ‚ ကွဲၤလ့လိၤရၠာစးၤလီၤတၢ်သး၀ံၣ်လၢအမ့ၢ် ‘အိ‚ နၤစီဆှံ’ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဒိကနၣ် တၢ်သး၀ံၣ်အဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ်‚ ‘တနၤအံၤမ့ၢ်နၤတနၤလၢ ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်‚ တၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤအတၢ်မုၢ်လၢ်တမံၤလၢ အမၤပှဲၤတၢ်၀ံဃၢ‚ ဆူ တၢ်သးခုၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အကတီၢ်အ၀ဲန့ၣ်‚ အ၀ဲအတၢ်သူၣ်ကိၤသးဂီၤတဖၣ်လၢ အကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂီၢ် ဒီး လၢအမိၢ်အဂီၢ်‚ ဒံကွံာ်ဒံဖျိးကွံာ်လီၤႉ
‘ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်‚ စၢ်သးဘိယ့ၣ့်ှှူး’ ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၢလၢပှဲၤ ၀ံအတၢ်ကတိၤအံၤ ဖဲအ၀ဲဟဲလီၤဆူဟီၣ်ခိၣ် ဒ်ဖိသၣ်တဂၤၣ် ထံၣ်လံ တၢ်ကပီၤ ဖးဒိၣ်’ (မးသဲ ၄း၁၆ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ် တၢ်အကံၢ်အစီ လၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ်ဆူ ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲအနၢ်ဟူတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ၀ံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ဃူတၢ်မုာ်လၢအ၀ဲလဲၤခီဖျိဘၣ်‚ ဃုာ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အ၀ဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်‚ ဒီးသးလၢအစံးဘျုးတၢ်‚ ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဖဲ အဆိက့မံနီၤဘၣ်လၢ တၢ်ဆါဒၢး ထဲတဂၤဧိၤ‚ အိၣ်ယံၤဘၣ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိၣ်လီၤႉ မ်ပ၀ဲကိးဂၤ ပကဒိးန့ၢ်စ့ၢ်ကီးကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ် ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႉ