‘‘တၢ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သး’’ လၢကီၢ်ယူၢ်တရၠာစးၤကလံၤထံးအံၤ မ့ၢ် ခရၠာစးံာ်ဖိက့ှူၢ်ကရၠာစးၢအါဖုလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတယံာ်မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတနံၤ‚ ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်လၢ ကီၢ်ခိၣ်ရၠာစးံယါ‚ ကီၢ်ကၣ်နၣ်‚ ကီၢ်ပၣ်ကံးစတၣ်‚ တ့ှူးကီၢ်‚ ကီၢ်ဘ့ကလါဒ့း (့ှှ) ‚ ကီၢ်အမဲရၠာစးကၣ်‚ ကီၢ်ဖံးလပံ ဒီးထံကီၢ်အဂုၤအဂၤ ဟဲပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးတမံၤအပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်သး၀ံၣ်သကိး ‘‘ထဲလၢခရၠာစးံာ်အပူၤဧိၤ’’ ဒီးၣ်လီၤႉ
မတၤတဂၤမး ပာ်ဖှိၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်တပူၤဃီ တသ့၀ဲ ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤ၀ဲ အသိးဘၣ်ႉ အ၀ဲစးထီၣ်မၤတၢ်အံၤလၢ တၢ်အခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ်လီၤႉလၢနံၣ်ကယၤတၢ အပူၤ‚ ၀့ၢ်အၣ်တံၤအီာ်အိၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ် ၁၈ ဒူၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဟဲတုၤဆူ ၀့ၢ်အၣ်တံၤအီာ် အ၀ဲသ့ၣ်ရၠာစးၤလီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ‘‘ထဲဒၣ်လၢ ပှၤယူဒၤဖိအကျါ ဧိၤ’’ (မၤတၢ် ၁၁း၁၉) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ တယံာ်‚ ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ် ဟဲ၀ဲၣ်လီၤႉ ဒီး ‘‘ပှၤအါဒံအါဂၤ စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဒီး ဃၣ်အသးဆူ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်’’ (း၂၀-၂၁) အအိၣ်လီၤႉ ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အအိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤ တဖၣ်‚ ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မ့ၢ်တၢ်ယါဘျါ အနံၣ်ကယၤတဖၣ်လၢ‚ တၢ်သူၣ်ဟ့သးဟ့လၢအအိၣ်လၢပှၤယူဒၤဒီး ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိအဘၢၣ်စၢၤ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် တဲဖျါထီၣ်လၢ ပှၤကိးကလုာ်ဒူၣ်အံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်လၢအတၤပှၤသ့ဆူ တၢ်ကတုၤဃီၤဆူ ကလုာ်ဒူၣ်‚ တၢ်ရၠာစး့လိာ်မုာ်လိာ်‚ ဒီးပနံၣ်တၢ်ကၤတၢ်ဒူၣ်တၢ်ဆၢ‚ ဒ်သိးကဖိးဟု ပှၤလၢအလီၤဆီ ဒီးပှၤတဖၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢတၢ်အံၤ မ့ၢ်တကီခဲအဃိၣ်ဘၣ်ႉ ဒီးထဲပှၤစှၤ ကပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ပမ့ၢ်ပှၤပိာ်အ၀ဲအခံန့ၣ်လီၤႉ