ဒဲနိဘၢၣ်ခိၣ်ရၠာစးိနၣ် လဲၤတရၠာစးံးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် ဃ့အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဆူနီၢ်တဂၤ – ခွၣ်ရၠာစးတ့ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ကဒုအပူၤလၢ တၢ်ကအိၣ်စီၤစုၤဒီး ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိတဖၣ် သုးကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကမၤတၢ်လၢအဟံၣ်အဃီဒၣ်၀ဲ ဖဲလၢအမၤ၀ဲမ့ၢ်သ့‚ ဖဲပှၤတနီၤတခီၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤအသိးၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤကူပှၤကညီလၢဟီၣ်ခိၣ် တဖျၢၣ်ဃီအပူၤ‚ ပမၤလ့ၤကွၢ်ဂီၤအညီတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤတမ့ၢ်ထဲလၢ အ့ၣ်ထၢၣ်နဲး လၢအပၢၤဃာ် ပတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်တမံၤန့ၣ် ဘၣ်ႉ ပဘၣ်ထွဲလိာ်ပသး ဒ်ခရၠာစးံာ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ် ခီဖျိသးစီဆှံန့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်နာ်တမံၤအံၤလၢ ပူၤကွံာ်နံၣ်ကယၤတဖၣ်အကယၤ လၢအလံာ်ပရၠာစးၢ ဆူကလီးစဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢအ၀ဲမ့ၢ်တသူၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲကဟုကယာ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂီၢ်ယိာ်ယိာ်လီၤႉ ဒီးဖဲလၢ စီၤပီလူး မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢနီၢ်ခိနီၢ်ခီ‚ အ၀ဲဒုးပလီၢ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ‚ ‘‘အ၀ဲအိၣ်ဒီး (သု) ‚ အ၀ဲသ့ၣ်လၢသူၣ်လၢသး’’ (ကလီး ၂း၅) လီၤႉ
ပတအိၣ်ဒီးပှၤလၢ ပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ကျိၣ်စ့‚ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဂုၤဂၤအဂီၢ်ထီဘိ‚ ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ် စဲးဖီကဟၣ်ပီညါ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ မၤစၢၤ တၢ်မၤပှဲၤတၢ်လီၤဖျဲၣ်လီၤဟိအံၤ သ့လီၤႉ တၢ်ဘၣ်ထွဲဆဲးကျိးအက့ၢ်အဂီၤ တမံၤမံၤ လၢအမၤအသးဒ်တၢ်နီၢ်နီၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အကတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဒ်စီၤပီလူးအသိး‚ ပသးခုလၢ နီၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်အကျၢၤသ့၀ဲဒီး ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်‚ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လိာ်သကိးသး ဒ်သိး ‘‘ကသ့ၣ်ညါ ယွၤအတၢ်ခူသူၣ်ၣ်လီၤႉ