တၢ်တမုာ်တခုၣ်လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်‚ လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢ အစၢတဟဲဟးထီၣ်‚ လၢ စဲမၢၣ်ဒီး ကၠံၣ်ယိၣ်ဖရၠာစးံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ‚ လဲၤအသးတပယူၢ်ဃီလၢ အါနံၣ်အါလါ ဒီး စဲမၢၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးကဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲၣ်လီၤႉ ဖဲအနၢ်ဟူဘၣ်ကၠံၣ်ယိၣ်ဖရၠာစးဲၣ်အမိၢ်လဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်‚ စဲမၢၣ်လဲၤဆူ ‘ကီၢ်အထးခီ’ၣ်လီၤႉ စဲမၢၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢ‚ ‘‘ယတဆၢမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သးဒီတခါ ကဆီတလဲ သး‚ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲတၢ်ခူၣ်လီၤဘါလီၤတၢ်၀ံၤၣ်လီၤႉ ပဖိးဟုလိာ်သး‚ ဃ့ထုကဖၣ် သကိးလၢ တၢ်အကတီၢ်အံၤ ဒီးတိာ်လီၤတၢ်လၢ ပကထံၣ်လိာ်ကဒီးသးတဘျီဒံးလီၤ’’ ဖဲ စဲမၢၣ် ဒီး ကၠံၣ်အိၣ်ဖရၠာစးဲၣ် မ့ၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤလၢအဆိ‚ တၢ်တမုာ်တလၤလၢ ကလဲၤသး ဆူညါဆူညါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ အဖျါဖဲလံာ်မးသဲ ၅း၂၁-၂၆ မၤစၢၤတၢ် ဆူ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢ အစၢတဟဲဟးထီၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးထီၣ်လၢအဆှၢတၢ်ဆူ တၢ်တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်ဖးဒိၣ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤဖးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအနးတမံၤ (း၂၂) န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်ကတိၤလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိး ‘‘တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဖိးလိာ်တၢ်ခ@ခ@’’ (း၂၅) ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢၣ်လီၤႉ
တၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ဃ့တၢ်လၢ ပကမၤအီၤ လၢပဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ‚ လၢပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဒ်ပမ့ၢ်အ၀ဲအခၢၣ်စး‚ လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပဒိၣ်ဖးဒိၣ် (ယ့ှှါ ၉း၆) အသိးၣ်တက့ၢ်ႉ