ဖဲပှၤကၠၢမနံၣ်ဖိ နုာ်လီၤဒုးတၢ်လၢကီၢ်နဲသလဲၢ်အပူၤလၢ ၁၉၄၀ နံၣ်န့ၣ်ၣ်အပူၤလီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ‚ အဲၣ်ဒူၣ်ဖိထၢဖိ‚ အဲၣ်တံၤသကိးဒီးအဲၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးလီၤႉ ဒံး (ထ) လၢခံကွဲး၀ဲဒ်အံၤၣ်‚ နကအဲၣ်ဒိးမၤသး ဒ်ထိၣ်ကီၤလၤအူးၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဒံး (ထ) အသးပူၤ နၢ်ဟူ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကိးထီၣ်အီၤလၢ ကထီဒါ ပှၤကၠၢမနံၣ်ဖိလၢ အမၤအၢမၤနးတၢ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်ဒူအသးလၢ ကဃုန့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ကအိၣ်ခူသူၣ်အဂီၢ် ဒီးမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး၀ဲ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်လၢ အမဲာ်ဆှးသ့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤစူးကါသူပှၤလၢ ပတဆိကမိၣ်ကမၤတၢ်သ့ဒ်အံၤဒ်နုၤၣ်ၢ်သ့၀ဲလီၤႉ အဒိန့ၣ်‚ ဖဲကစၢ်ယွၤအကလူးလဲၤဆူ စီၤကံးဒဧိၣ် ဒီးစံးယွၤအိၣ်ဒီးနၤၣ်လီၤႉ စီၤကံးဒဧိၣ် လဲၤတီၢ်ဘုကၠူၣ်လၢ နီၢ်စံၢ်စပံးသၣ် အပူၤၣ် ပှၤမံးဒယၣ်ဖိ တဖၣ် ဂုာ်ဆူၣ်ပျီဆူၣ် မၤအၢမၤနးပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ (စံၣ်ညီၣ် ၆း၁-၆‚၁၁) ႉ စီၤကံးဒဧိၣ် မ့ၢ်မနၤဒီးၣ်အဒူၣ်ဖိ‚ ပှၤအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဖိၣ်လီၤႉ အန့ၣ်ဒၣ်လဲာ် ယွၤသူအီၤလၢ ကမၤနၢၤကွံာ် ပှၤမံးဒယၣ်ဖိ ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ (ကွၢ် စံၣ်ညီၣ် ၇) ႉ
ကစၢ်ယွၤထံၣ် စီၤကံးဒဧိၣ် ဒ်ပှၤသုးဖိလၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်တဂၤလီၤႉ ဒီးဒ်ကစၢ် ယွၤ အိၣ်ဒီးစီၤကံးဒဧိၣ်အသိးဒီး မၤဆူၣ်ထီၣ်လၢပှဲၤထီၣ်အီၤန့ၣ်‚ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ စ့ၢ်ကီး လီၤႉ အ၀ဲအဲၣ်ပှၤ ဒ်အဖိသးဘိအသိး (အ့းဖ့း ၅း၁) ၣ်လီၤႉ