ရၠာစးိမ့ၤအဘီအမုၢ်လၢပျၢၤအပူၤ ပှၤစဲၣ်နီၤဖးဒိၣ်လၢ တၢ်ဆိကမိၣ်ဒိၣ်ယိာ်တၢ်ကူၣ်တၢ် ဆးဂ့ၤ အတၢ်ကူၣ်သ့ စံနံကၣ် (ချခန ၄ -ခန၆၅) န့ၣ်ၣ်လီၤႉ တုၤရၠာစးိမ့ၤကီၣ်ကးပၢၤသဲစး (စံန့း) စံၣ်ညီၣ်တဲာ်လၢ စံနံကၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤန့ၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒီးပျၢ်ဖျဲးကွံာ်အီၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်လၢတၢ်သးဒ့ဒီလၢ တၢ်ဆှိးတမံၤန့ၣ် ကမၣ်အဃိလီၤႉ စံနံကၣ်တခီ အတၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်မၤအသးအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်စံးဘျုးဟဲလိၣ်ထီၣ်လၢအပူၤလီၤႉ အတၢ်ကွဲးတတီၤန့ၣ် စံးလၢ‚ ‘‘ပှၤမၤသံတၢ်‚ ပှၤမၤအၢမၤသီတၢ်‚ တၢ်ဘျၣ်‚ ပှၤအဲၣ်ဘၢတၢ်‚ ပှၤတမျာ်တၢ်‚ ပှၤကတိၤကမၣ်တၢ်စီတၢ်ဆှံၣ် ကအိၣ်ဒၣ် ထီဘိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အၢန့ၢ်ဒံးတၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ခီသဲစးတမံၤလၢ အမ့ၢ် တၢ်တသ့ၣ်ညါ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤႉ’’
လၢပှၤတစိၤဃီ ဒီးစံနံကၣ်န့ၣ် တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး အသးကလီၤပလိာ် ဒီးစံနံကၣ်လီၤႉ လၢ ရၠာစးိမ့ၤ ၁း၂၁ န့ၣ် စီၤပီလူးကွဲးလၢၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်စံးဘျုးယွၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအကွဲးလံာ်ဆူ ကလီးစဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် စီၤပီလူးပာ်ဖျါအတံၤသကိးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ် ကဒဲကဒဲဖိတဖၣ်လၢခရၠာစးံာ်ပူၤ လၢကအိၣ်ဒီး တၢ်စံးဘျုးယွၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးလၢ ပ့ကၢးစံးထီၣ်ပ့တၢၤ အဘျုး အဖှိၣ်အါထီၣ် (ကလီး ၂း၇) န့ၣ် တဲ၀ဲသၢဘျီညါန့ၣ်လီၤႉ တုၤပပျဲ ယွၤအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ပၢတၢ်လၢပသးပူၤဒီး ပဘၣ်ကဲထီၣ် ပှၤစံးထီၣ်ပ့တၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ် (ကလီး ၃း၁၅) န့ၣ်လီၤႉ ပတၢ်ထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤကစၢ်ယွၤလီၤႉ
ယွၤအတၢ်သးကညီၤဖးဒိၣ်လၢပဖီခိၣ်န့ၣ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဖးဒိၣ်တဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ့ကၢးဒီးပတၢ်အဲၣ်ဘူၣ် ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤအမဲာ်ညါ အ၀ဲ့ကၢးဒီးပသးအတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤအီၤလီၤႉ လံာ်ယၤကိာ် ၁း၁၇ စံး၀ဲ‚ ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤအ၀ါၣ်ၣ်လီၤႉ
ဃုာ်ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢခရၠာစးံာ်အပူၤန့ၣ်ဆၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ်ပဟ့ၣ်ဆၢပာ်ဖျါထီၣ် ပသးအတၢ်စံးဘျုး စံးဖှိၣ်လၢ အတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဒိၣ်အအါအဃိတက့ၢ်ႉ