လၢတၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီအတီၢ်ပူၤ ြဖဲ (မ) ပရၠာစးၢ်ဒၢ် (မ) (၁၉၂၄-၁၉၉၈) အကဘီယူၤ န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ခးလီၤတဲာ်ကွံာ်အဃိ အ၀ဲဘၣ်စံၣ်ပူၤဖျဲးအသးလၢ စုာ်ယူၤ န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် အခါ အ၀ဲဘၣ်ဒိလၢအခီၣ် တုၤလၢခံအတၢ်အိၣ်မူတုၤအသံတစုန့ၣ် ဘၣ်ဟး၀ဲ တကျဲၢ် တကျဲၢ် န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တဘျီ အ၀ဲဒၣ်စံး ‘‘ယအိၣ်ဒီးယခီၣ်တကျဲၢ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ ကိးထီၣ် ယၤလၢ ယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ကစၢၢ်ဟ့ၣ်မလ့ယၣ်န့ၣ်‚ လီၤကမၢ ကမၣ်မးလဲၣ်ႉ’’ အ၀ဲလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ နံၣ်ပီအကီၢ်ပူၤလီၤႉ အ၀ဲဘၣ်တူၢ် တၢ်ထီဒါအီၤ‚ လီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤၣ် ပှၤဃိာ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တူၢ်တၢ်နးဒိၣ်မးလီၤႉ တၢ် ၁၅ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ အ၀ဲဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢ ဃိာ် ၁၄ ဖျၢၣ်အပူၤ ဆံဆဲၣ်နံၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအတၢ်အုၣ်အသးဒူဒူဃိၤဃိၤ အိၣ်ဒီးအတၢ်မၤအတၤသၣ်ၣ်‚ ပှၤခိးတၢ်ဖိလၢဃိာ်ပူၤၣ် ကဲထီၣ် ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူအပှၤကလုာ်ဒၣ်၀ဲအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်မၢဖိစီၤပ့းတ့ှူး ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါအီၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဒီးလၢအမၤဘျါဘၣ်ပှၤအက့ကွဲၢ်တဂၤလၢ ယွၤအစိကမီၤအဃိ (မၤတၢ် ၄း၉) န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အ၀ဲဒုးကဲထီၣ်တၢ်အံၤလၢ တၢ်စိကမီၤ ဒ်သိးအကစံၣ်တဲၤတဲ လီၤတၢ်လၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အဂီၢ် လၢတၢ်သးဒူအပူၤလီၤ (မၤတၢ် ၄း၈-၁၃) ႉ
ဒ်စီၤပ့းတ့ှူးအသိးၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပအိၣ်ဒီးဒူၣ်ဖိထၢဖိ‚ ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ၣ်လီၤ (မၤတၢ် ၄း၁၂) ႉ အ၀ဲတူၢ်သံအသးလၢ ကလိးက့ၤပတၢ်ဒဲးဘးအဘူးအလဲဒီး ဘၣ်တၢ်မၤမူထီၣ်က့ၤအီၤ ဒ်တၢ်မၤဖျါထီၣ် အစိကမီၤလၢ အပျၢ်တၢ်ဒဲးဘး (မၤတၢ် ၄း၁) န့ၣ်လီၤႉ မ်အ၀ဲသ့ၣ်နၢ်ဟူ ဖဲပတဲ တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ တၢ်ထုကဖၣ်အါၣ်တက့ၢ်ႉ