လၢ ၂၀၀၉ နံၣ်ပူၤ ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) ဒီးအတံၤသကိးထွံၣ်ဖါသူ‘ခၠဲလၣ်’ၣ်မ့ၢ်အထံွၣ်ဖိလၢ အသံန့ၣ် အမံၤဒီး လၣ် – န့ၣ် (ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) ကိးအထွံၣ်ဖိ လၣ့်ဘ့ဒီၢ်အ့ကၠဲၢ် (လ) အမံၤလၢ အကိးဖုၣ်၀ဲ) အ၀ဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပ့တၢၤတမံၤလီၤႉ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ထီၣ်ကစၢၢ်တုၤ ဆူ အဒီခိၣ် ကိးမုၢ်ဂီၤဒဲးလၢ ၃၆၅ သီ အပူၤ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ် တလီၤတူာ်ဘၣ်လီၤႉ
ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) န့ၣ် အိၣ်ဒီး အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အလီၤသးကညီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟးထီၣ်လၢအဟံၣ် ဖဲအသးအိၣ် ၁၆ နံၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဒၣ်၀ဲ လိၤလိၤဘျၢဘျၢလီၤႉ အ၀ဲ အဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤန့ၣ် တမုာ်တလၤဘၣ်ၣ်အဃိ အ၀ဲဃုတၢ်မၤဘျါမၤမုာ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးတဘျီဘျီၣ်‚ နဘၣ်ဃၣ်နသးဆူ တၢ်အဂၤတမံၤလီၤႉ လၢ ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) အဂီၢ်ၣ် မ့ၢ်အတံၤသကိး လၢ ကဃၣ်ကွံာ်အသးလၢ တၢ်တမုာ်တလၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ်တမံၤလီၤႉ
လၢပ၀ဲဒၣ်တဖၣ်အဂီၢ်‚ ဒ်ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲအသိး‚ ပှၤအဲၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အတံၤသကိး တဖၣ်အဂီၢ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢပတထံၣ်ညီနုၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယသးအိၣ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဲၣ်အမ့ၢ်အတီလၢ အဒိၣ်ယိာ်န့ၢ် တၢ်အဲၣ်လၢအလီၤတူာ်လီၤကာ် ဒ်ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် မၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ ယွၤအတၢ်အဲၣ်မ့ၢ် တၢ်အဲၣ်အဂၢၢ်အကျၢၤ‚တကဒံကဒါ ဘၣ်ၣ်လီၤႉ
လၢထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၄၃ အပူၤအံၤ ဒ်အတၢ်ထုကဖၣ်အါဘျီအသိး‚ မ့ၢ်ဒၣ်စီၤဒၤ၀ံးပာ်ဖျါအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ်အဂၢၢ်အကျၢၤၣ်လီၤ (စံး ၁၄၃း၁၂) ႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးဃံးအီၤဆူ တၢ်အကတီၢ်လၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်ဖဲအဆိကမိၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးအတၢ်ဒၣ်၀ဲထဲတဂၤဧိၤအခါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်မူလၢအလဲၤဃုာ်ဒီးယွၤန့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ အလၢအပှဲၤလၢ ကသန့ၤအသးလၢ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် တနံၤန့ၣ် ကဟဲစိာ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဆၢတလီၤတူာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ပျဲကစၢ်ယွၤလၢ ကပၢဆှၢတၢ်အိၣ်မူအကျဲလၢ ပတသ့ၣ်ညါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လိၣ်ဒၣ်ထဲ တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ (စံး ၁၄၃း၈) ႉ