ပှၤကူၣ်သ့လၢ သးပီညါမဲးဒလ့ (န) လဲဘ့ (န) ပာ်သူၣ်ပာ်သးပိာ်မုၣ်သးစၢ်ဖိ ၁၅ နံၣ်တဂၤ သိးဆ့ကၤ ထံၣ့်ှှၢးစုထီန့ၣ် တလံးထီၣ်၀ဲအစိးနါတုၤလၢ အစုနၢၣ်ခံ ဒ်ပှၤလၢအမၤဆါ လီၤအသးညီနုၢ်မၤ၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်သးစၢ်ဖိန့ၣ် ထုးထီၣ်အဆ့စုစိးနါဆူ အစုနၢၣ်ခံအခါ လဲဘ့ (န) ဖုးဘၣ်မးအသးဒီး ထံၣ်၀ဲဖိသၣ်မုၣ်န့ၣ် စိာ်ဒီး ဒီလူၤခိၣ်သူခၣ်ဆူၣ် တဘ့ၣ် အကနၣ်အိးထီၣ်အသးလၢအစုတီၤလိၤလီၤႉ လဲဘ့ (န) ဖုးဘၣ်အသးဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး စံးဘျုးဘၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်န့ၣ် လၢအသးအိၣ်တူၢ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤလၢအ၀ဲဒၣ် လိၣ်ဘၣ်နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤသးစၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သီဖိအံၤၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢပှၤအါဂၤကူးကါမၤဆါအသူၣ်အသးဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စီၤယိၤဟၣ် ကွဲး၀ဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဟဲလၢ ကမၤပှဲၤတၢ်လီၤကအိ ဒီးဟ့ၣ်တၢ်မူအါအါကလဲာ်အဂီၢ်လီၤ (ယိၤ ၁၀း၁၀) ႉ ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်သးလၢ အဆၢန့ၢ်တၢ်မူအလၢအပှဲၤလၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးအသးပူၤဒီး ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤခဲလၢာ်ကဆၢန့ၢ် တၢ်ရၠာစး့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးအီၤ ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အ၀ဲဟ့ၣ်ပလီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဘျၣ်န့ၣ် ကစူးကါသူ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ၣ်လီၤ (ယိၤဟၣ် ၁၀း၁‚၁၀) ႉ တၢ်တဲဖျါတဖၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီး တၢ်ဟုၣ်မၤဒိန့ၢ် တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ခရၠာစးံာ်တခီ ဟ့ၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ‚ တၢ်မူအထူအယိာ်‚ ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢၢ်ပျီန့ၢ် ပ၀ဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအအိၣ်တန့ၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ် (ယိၤ ၁၀း၂၈) န့ၣ်လီၤႉ
ထဲဒၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတဂၤဧိၤ မၤပှဲၤတၢ်လီၤကအိလၢ ပသးပူၤလၢ သးသမူ သ့၀ဲဒၣ်လီၤႉ တၢ်လီၤကအိ မ့ၢ်အိၣ်လၢနသးပူၤဒီး ကိးထီၣ်အီၤတနံၤအံၤတက့ၢ်ႉ ဒီးနမ့ၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးနးနးကလဲာ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဒီးဃုတၢ်ကူာ်လိၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်တက့ၢ်ႉ ထဲဒၣ်ကစၢ်ခရၠာစးံာ်တဂၤဧိၤ ဟ့ၣ်တၢ်မူဒီး တၢ်မူအါအါ ကလဲာ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်မူပှဲၤဒီး အခီပညီန့ၣ် ပထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအပူၤ သ့၀ဲဒၣ်လီၤႉ