လၢ ၂၀၀၆ နံၣ်အခါ ယပၢ်မၤန့ၢ်ခိၣ်နူာ်စ့ၣ်ယဲၤတၢ်ဆါ – တၢ်ဆါလၢ အမၤဟးဂီၤ အတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကဲထီၣ် ပှၤဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢဖုဒါခိၣ် လီၢ်မံခိၣ်စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၁ နံၣ်ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ အမၤန့ၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအံၤ ယထံၣ်န့ၢ်မုၢ်နံၤပှဲၤဒီးတၢ်ခံးတၢ်နၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယသးပူၤပှဲၤဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လီၤႉ ယတနၢ်ပၢၢ်တၢ်သ့ကဟုကယာ်အံးကွၢ် ပှၤဆူးပှၤဆါဒီးယသးကိၢ်လၢ တၢ်လၢာ်ဘူၣ် လၢာ်စ့ၤအဂ့ၢ်ဒီး ယမိၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်လီၤႉ
တၢ်ကွဲးအသးလၢ လံာ်သးသယုၢ်တၢ် ၃း၂၂ န့ၣ် မၤစၢၤယၤလၢ ယကဆၢထၢၣ် ကိးမုၢ်ဂီၤဒဲးၣ်အသိး တၢ်ခံးကဒုကယီၢ်ဒံးလီၤႉ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါစံးၣ် မ့ၢ်၀ဲ‚ တၢ်လၢာ်ကွံာ်စီဖ့ကလ့ၤ‚ မ့တမ့ၢ်ဒီး အစံး၀ဲဒၣ်ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပကလဲၤတၢ်ဆူညါၣ်လီၤႉ ပကဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤလၢ တၢ်မၤကွၢ် အဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဟးဂီၤကွံာ်ပှၤ တသ့ဘၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်န့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉ
တၢ်အကတီၢ်အိၣ်၀ဲအါဘျီလၢ ယဂံၢ်ထီၣ်အီၤသ့ ဖဲကစၢ်ယွၤဒုးနဲၣ် အတၢ် သူၣ်တီသးလိၤဒီး အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအတၢ်မၤတဖၣ်လၢ ယဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂီၢ်လီၤႉ ယထံၣ်ဘၣ်တ့ၢ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဘျုးအဖှိၣ် ခီဖျိယဘူးယတံၢ် တဖၣ်ၣ်ဘၣ် ကသံၣ်သရၠာစးၣ်တဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် အဂ့ၤ တဖၣ်ၢ်တၢ်မၤစၢၤ လၢတိၢ်လၢစ့ၣ်ၣ်ယပၢ်ကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@က့ၤကဒီး လၢမူခိၣ်အဘီမုၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ
နမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ခံးတၢ်နၤအမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်ႉ လၢနတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဃိန့ၣ် တၢ်အိၣ်မူအကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ ဟံးဃာ်တၢ်နာ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢအတီ၀ဲဒီး အ၀ဲအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်ႉ