အဲၣ်နံၣ်ဒ့လး (ဒ) ဆၢတုၤဆူ ၀့ၢ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး လၢခံန့ၣ်တၢ်ဘၣ်န့ၢ်အတီၤ ဒီးလဲၤဟး၀ဲဖဲန့ၣ်တုၤလီၤႉ တၢ်ဘါယွၤကၠိအအိပူၤ‚ လဲၤနုာ်လီၤဆူ အဖီလာ်တဆီၣ် တုၤဃီၤ၀ဲဆူ လၢၢ်ကအိအဒၢးဆံးဆံးဖိတခါအပူၤလီၤႉ ပနဲတၢၣ်တဖၣ် ဒွဲၣ်ကပီၤ အသးလၢ ဒၢးအံၣ်အံၣ်ဖိန့ၣ်အပူၤ ဒီးမ့ၣ်အူဒၢလၢ အလီၤစဲၤတဖျၢၣ်တခီ ဆဲးကပီၤဆူ တၢ် အသနၢၣ်ဖိတတီၤန့ၣ်လီၤႉ အလီၢ်ဖဲနၣ် ဆၣ်တဖျၢၣ်တၢ်တ့အီၤလၢ စ့နီၢ်ၢ်ဒၢးဒါခိၣ်တစဲးန့ၣ်လီၤႉ ဒၢးအလီၢ် ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးလၢ ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ် ခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်အလၢၢ်ကအိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ် အံၤ ဒ်တၢ်စံးဃဲၤအသိး မ့ၢ်ခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အလီၢ်အံၤ တထိးသူၣ်ထုးသး အဲၣ်နံၣ်ဒ့လး (ဒ) အသး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤလီၤဆီဆီဘၣ်ႉ လၢအ၀ဲအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အလီၢ်အတီၤအံၤစၢၢ်တလၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ
စံးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်အလီၢ်၀ဲန့ၣ် လၢခရၠာစးံာ်ဖိတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အတၢ်စံးဃဲၤအပူၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤအလီၢ်တဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤလၢ တၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဒီး ပှၤ့ှှၤမရၠာစးံမုၣ် အကတိၤသကိးတၢ် ဖဲထံပူၤအကပၤန့ၣ်‚ ပှၤ့ှှၤမရၠာစးံမုၣ် စံး၀ဲ‚ ပပၢ်တဖၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ် ဖဲကစၢၢ်အံၤအလိၤလီၤ (ယိၤ ၄း၂၀) ႉ ပိာ်မုၣ်အံၤအဲၣ်ဒိးစံးလၢ မ့ၢ်ကစၢၢ်ကရၠာစးံးစံၣ် (၅ မိၤ ၁၁း၂၉) ‚ မ့ၢ်တၢ်စီဆှံအလီၢ်လၢ ပှၤ့ှှၤမရၠာစးံဖိတဖၣ်အဂီၢ်ၣ်လီၤ (ယိၤ ၄း၂၀) ႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး စံးဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအလီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ပာ်လီၤဆီအီၤတတီၤ ဃံးဃံးလၢၤဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး စံးလၢၣ် အဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ပၢ် လၢသူၣ်လၢသးဒီး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ (ယိၤ ၄း၂၃) ႉပှၤ့ှှၤမရၠာစးံမုၣ်န့ၣ် တဲထီၣ်၀ဲလၢ အနာ် မ့း့ှှံအၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အ၀ဲတပာ်သူၣ်ပာ်သး သ့ၣ်ညါလၢ အကတိၤတၢ်ဒီး မ့း့ှှံအၤ အနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ဒီးကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး စံးဘၣ်အီၤ‚ ပှၤလၢ အကတိၤတၢ်ဒီးနၤၣ်လီၤ (ယိၤ ၄း၂၆) ႉ
ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်အဘၣ်တၢ်စၢဃာ်လၢ ကစၢၢ်တလူၢ်ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢ တနံၤဘၣ်တနံၤ ဖဲပသုးဘူးပသးဆူအလီၢ်ပစိာ်ဒီး လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူအပူၤ ပကိးထီၣ်‚ ပၢ်ဧၢၣ် အ၀ဲအိၣ်ဒီးပှၤဖဲန့ၣ်လီၤႉ