‘‘ဖိခွါဧၢ‚ ယတၢ်တအိၣ်အါအါလၢ ယကဟ့ၣ်နၤအဂီၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယအိၣ်ဒီးမံၤအဂ့ၤ တဖျၢၣ်ၣ်တဂ့ၤ’’ႉ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်တဲဖျါထီၣ် အီၤလၢ ကၠီၢ်နံၣ်ဘဲးတ့း ဖဲအဖိခွါ ကၠံရၠာစးိ (မ) ဟးထီၣ်လၢဟံၣ် ဖဲကလဲၤထီၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိအခါလီၤႉ ကၠံရၠာစးိ (မ) န့ၣ် က့ၤသုးကဒါက့ၤ အပၢ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဖဲအကတိၤလီၤတၢ်လၢ ‘‘ဗာနမငခၠည ာ်မသ်နျျငသညၠူ Fသသအဘၠူူ ံၠူူ သ် Fၠာန’’ အတၢ်ကတိၤလီၤအခါလီၤႉ တၢ်ကတိၤလၢအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ကွၢ်စိဂ့ၤဒိၣ်မးတဖၣ်အံၤ ကၠံရၠာစးိ (မ) စိာ်ခီအီၤလၢ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ‚ အိၣ်စိအိၣ်ကမီၤလၢအပူၤဒိၣ်မး တုၤအမၤကတၢၢ်က့ၤ တၢ်ကတိၤအံၤလၢ အဖိခွါဒၣ်၀ဲအလိၤ လီၤႉ ‘‘ဖိခွါဧၢၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၢ် ပမံၤဂ့ၤသၣ်ဂ့ၤန့ၣ် တအိၣ်အါအါ ဘၣ်လီၤ’’ႉ
မံၤသၣ်အဂ့ၤတဖျၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယ့ၣ့်ှှူးတဖၣ် အဂီၢ်လီၤႉ စီၤပီလူးအတၢ်ကတိၤ ဖဲ ကလီးစဲ ၃း၁၂-၁၇ အပူၤန့ၣ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃး ပှၤလၢ ပကဘၣ်မူဒ်အခၢၣ်စးအသိးအဂီၢ်လီၤ (း၁၇) ႉ တၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပ၀းန့ၣ် မၤသးဒ် တၢ်ကူတၢ်ကၤလၢ ပကူသိးအီၤ‚ ဒီးလံာ်စီဆှံအဆၢအံၤ ပာ်မံၤယ့ၣ့်ှှူး ဒ်တၢ်ကူတၢ်ကၤ အသိး – ‘‘ဒ်ပှၤလၢယွၤဃုထၢအီၤႉႉႉ ကူထီၣ်သိးထီၣ်တၢ်သးကညီၤ‚ တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်‚ တၢ် ဆီၣ်လီၤသး‚ တၢ်သးစူၤၣ် တဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ် ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတက့ၢ်’’ (း၁၂-၁၄) ႉ တၢ်တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲလၢပဂီၢ် မုၢ်အိၣ်ဘှံးတၢ်ကူတၢ်သိးတဖၣ်ဘၣ်ႉ ပကဘၣ်ကူကၤအီၤလၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤ ဒီးကိးဆၢကိးကတီၢ်ၣ် မ့ၢ်ပဒုးနဲၣ်လၢ ပမ့ၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအမံၤတဖၣ်လီၤႉ
မ်ပကမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢ ကစၢ်အဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဒီး တၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဒ်အ၀ဲဒၣ်ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်တက့ၢ်ႉ